* TỨ TẤT ĐÀN, TỪ TỨ TẤT ĐÀN SẼ THẤY ĐƯỢC TỪ BI VÔ TẬN CỦA PHẬT

TỨ TẤT ĐÀN, TỪ TỨ TẤT ĐÀN SẼ

THẤY ĐƯỢC TỪ BI VÔ TẬN CỦA PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Những phát hiện này, trong tương lai nếu được mọi người trong xã hội khẳng định, thừa nhận, sẽ mang lại hạnh phúc rất lớn lao cho nhân loại.

Chỉ cần biết cách sử dụng ý niệm của mình, chúng ta có thể khiến cơ thể của mình mạnh khỏe trường thọ, sẽ khiến mình không phát sinh bất kì một loại bệnh nào, và sẽ làm chậm quá trình lão hoá của mình, ý niệm thật là ghê gớm.

Ý niệm cũng có thể thay đổi môi trường vật chất trên quả đất chúng ta, tất cả những thiên tai đều có thể dùng ý niệm để hoá giải, vì sao vậy?

Vì nền tảng của vật chất là ý niệm, thay đổi ý niệm, chắc chắn vật chất bên ngoài sẽ thay đổi, tương đồng với nguyên lý trong Hoàn Nguyên Quán.

Bởi thế hiểu được vấn đề, ý niệm cực kì nhỏ của Chư Phật Bồ Tát, không kể hữu ý hay vô tâm đều phải rất thận trọng, tại sao?

Không thận trọng ta sẽ tạo nghiệp, một ý niệm bất thiện là ta đang tạo nghiệp, một ý niệm thiện cũng là tạo nghiệp. Niệm thiện tạo nghiệp thiện, ác niệm tạo nghiệp ác, thiện ác đều có quả báo.

Cõi hư không khắp Pháp Giới có quan hệ mật thiết với chúng ta, bởi vậy quả báo đó cũng không thể nghĩ bàn. Một thiện niệm của chúng ta, có vẻ không vấn đề gì, nhưng có thể người ở cõi khác nhận được niềm vui. Một niệm ác, có thể người ở Thế Giới khác nhận được đau buồn.

Những khởi tâm động niệm của chúng ta thế nào thì khởi tâm đông niệm của tất cả chúng sinh cũng như thế, đấy là nhất thể. Bởi thế, ý nghĩa Đức Phật xuất hiện trong thế gian để giáo hoá chúng sinh là cực kì vĩ đại. Giáo hoá được một người, không phải một mình Quý Vị tốt, cả Vũ Trụ được hưởng lợi, nếu bản thân ta không tốt, sẽ ảnh hưởng cả Vũ Trụ.

Ngày trước mọi người không hiểu rõ, những người chứng quả trong Phật Pháp hiểu rõ, những người tu hành hiểu rõ, sao họ không nói?

Không ai hiểu, người ta không tin. Phần trước chúng ta nói Tứ Tất Đàn là duyên. Tứ Tất Đàn, từ Tứ Tất Đàn sẽ thấy được từ bi vô tận của Phật.

Tất có nghĩa phổ biến, đàn là bố thí, phật dùng bốn điều này, bố thí rộng khắp tất cả chúng sinh trong cõi Hư Không Pháp Giới. Những chúng sinh này, là từ Bồ Tát Đẳng Giác, cho đến Địa Ngục A Tỳ. Thậm chí bao gồm cây cỏ hoa lá, núi sông rừng bể, không có thứ gì không có trong đó.

Vì sao Phật xuất hiện trong thế gian?

Là bởi đã từng phát hoằng nguyện nơi chỗ này, như tứ hoằng nguyện đã nói:

Thệ nguyện độ tất cả chúng sinh. Đã từng phát nguyện như thế, bây giờ đã thành Phật, nên khi thành Phật mới có khả năng đó. Nếu không có khả năng độ chúng sinh, như thế thì đành chịu.

Có khả năng đó, ta nên thực hiện, không thực hiện làm sao xứng đáng với mọi người?

Nhưng Phật là quán cơ, bốn loại này đều là quán cơ.

Đầu tiên, nguyên tắc chung, vì Phật giúp đỡ chúng sinh, rời khổ được vui, khổ từ đâu mà có?

Khổ có nguyên nhân từ mê hoặc điên đảo. Đối với chân tướng sự thực, chân tướng nhân sinh Vũ Trụ, với bản thân chúng ta, hoàn toàn không hiểu rõ. Không hiểu rõ bản thân sẽ nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai, đấy gọi là tạo nghiệp.

Ai là người thấy rõ, hiểu rõ?

Thực sự thấy rõ, hiểu rõ, là Bồ Tát Pháp Thân. Nghĩa là phải minh tâm kiến tánh mới thấy rõ được, chưa minh tâm kiến tánh, không thể gọi là thấy rõ. Minh tâm kiến tánh là chứng ngộ, được lợi ích.

Chưa minh tâm kiến tánh, giống như chúng ta trong Kinh Giáo, huân tu mấy mươi năm, đấy gọi là giải ngộ. Giải ngộ là chúng ta hiểu, nhưng chưa chuyển được cảnh giới, chưa khế nhập vào cảnh giới của họ.

Trong tình cảnh chúng ta, tu tập bất kì Pháp Môn nào, không thể thành tựu trong kiếp này, đấy là điều chắc chắn. Nhưng gặp được Tịnh Độ, nhân duyên này thực sự không thể nghĩ bàn. Người gặp được Pháp Môn này, nếu tin thật, nguyện thiết, không ai không thành tựu.

Pháp Môn này, thực sự là Pháp Môn đệ nhất nghĩa cứu cánh, điều cuối cùng trong tứ tất đà nói đến đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là giúp người này thành Phật, nâng người này lên ngang cảnh giới của Phật. Những ân đức, từ bi đó không lời nào có thể nói được, khiến Quý Vị thành Phật ngay trong đời này.

***