TỪ BI SINH RA TỪ TRÍ TUỆ, LÀ LÝ TRÍ CHỨ KHÔNG PHẢI TÌNH CẢM

TỪ BI SINH RA TỪ TRÍ TUỆ,

LÀ LÝ TRÍ CHỨ KHÔNG

PHẢI TÌNH CẢM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trong Phật Pháp thường nói: Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, từ bi là đức, phương tiện là công, chúng ta thường nói công đức. Phía trước đoạn này là dạy chúng ta tích lũy công đức. Tích đức chính là giữ tâm, lũy công chính là làm việc. Tâm từ bi, người thế gian gọi là tâm thương yêu.

Tại sao Phật Pháp không nói thương yêu mà nói từ bi vậy?

Trong đây có một nguyên nhân, thương yêu của người thế gian là tình cảm, thương yêu này sinh ra từ tình cảm. Từ bi cũng là thương yêu, nhưng mà từ bi là sinh ra từ trí tuệ, là lý trí chứ không phải tình cảm.

Phàm là tình cảm thì rất dễ dàng thay đổi, cho nên người thế gian nói tình yêu là chắc chắn không tin cậy được, thiên biến vạn hóa, bản thân cũng không thể khống chế được. Tâm thương yêu của Phật Bồ Tát là vĩnh hằng bất biến, nên gọi là từ bi. Nó là lý tính, nó lưu xuất từ trong tâm tánh, chân lý tự nhiên. Chân từ bình đẳng chính là Phật.

***