TỪ BI GIA HỘ, LINH TÂM BẤT LOẠN

TỪ BI GIA HỘ, LINH TÂM BẤT LOẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Người mà quý vị tưởng nhớ, người quý vị luyến mộ đều thấy được.

Rất kỳ lạ khi thấy được liền quen ngay, không xa lạ, đây là nguyên nhân gì?

Điều là oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì.

Nếu quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật, quý vị có thể không đi sao?

Gia thân quyến thuộc đời trước của tôi và đời trước nữa, cứ như vậy cho đến vô lượng kiếp trước, cho nên theo Phật đến tiếp dẫn quý vị, là vô lượng Thanh Văn đệ tử, Bồ Tát chúng câu hội, trước sau vây quanh.

Nói cách khác quý vị thấy Kinh Văn này liền biết, Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc vốn là đại đoàn của những người có duyên từ trong vô lượng kiếp này, đây là thành tựu viên mãn. Quý vị gặp những người này họ đều hỏi thăm quý vị. Rất có thể hỏi quý vị sao bây giờ mới đến.

Chúng tôi đến đây đều đã thành Bồ Tát đều đã thành Thanh Văn sao quý vị bây giờ mới đến?

Từ bi gia hộ, linh tâm bất loạn, hai câu này vô cùng quan trọng. Vì thế Đại Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch Kinh A Di Đà Ngài phiên dịch là nhất tâm bất loạn, thật ra văn bản tiếng phạn không phải ý này, văn bản tiếng phạn là nhất tâm hệ niệm Huyền Trang Đại Sư dịch là trực dịch, ý của văn bản tiếng phạn.

Cưu Ma La Thập là dịch ý, không y theo nguyên văn để dịch nhưng Ngài không dịch sai, Ngài dịch là nhất tâm bất loạn, vì thế có người nhìn thấy nhất tâm bất loạn cảm thấy quá khó, không phải phàm phu có thể làm được. Nhất tâm hệ niệm phàm phu có thể làm.

***