✯ TỪ BI ĐÚNG LÀ CHÂN ÁI

✯ PHẢI YÊU THƯƠNG, PHẢI LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ

✯ PHẢI YÊU THƯƠNG, PHẢI LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ PHẬT BỒ TÁT LÀ NHÀ ĐẠI GIÁO DỤC

✯ PHẬT BỒ TÁT LÀ NHÀ ĐẠI GIÁO DỤC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ THÂN PHẬN PHẬT BỒ TÁT TẠI THẾ GIAN

✯ THÂN PHẬN PHẬT BỒ TÁT TẠI THẾ GIAN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không