TRÍ CHÁNH GIÁC LÀ THẾ GIAN CỦA THÁNH NHÂN, PHẬT KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG BIẾT

TRÍ CHÁNH GIÁC LÀ THẾ GIAN

CỦA THÁNH NHÂN, PHẬT KHÔNG 

CÓ GÌ KHÔNG BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nhất thiết thế gian, đều bao gồm cả ba loại thế gian: Hữu tình thế gian, khí thế gian, trí Chánh Giác thế gian. Trí Chánh Giác là thế gian của Thánh Nhân, Phật không có gì không biết. Ở trên đều nói về Chữ Phật, Phật là chính mình. Sau khi hiểu rõ, chúng ta phải coi việc thành Phật là mục tiêu hàng đầu cần phải nỗ lực trong đời này.

Quý vị đã làm Phật, tôi nói buôn bán có được chăng?

Được, bất cứ ngành nghề nào trong thế gian đều được. Quý vị mới biết, Phật là giác ngộ, là trí tuệ, bất luận làm nghề gì đều là đỉnh cao, đều là Phật.

Phật ở đâu?

Phật tại các ngành các nghề, Phật trong nam nữ già trẻ, họ giác ngộ, họ chính là Phật. Nói từ góc độ thế gian, Phật là người tốt nhất, người tốt không ai sánh bằng. Ngài là người tốt nhất trong thế gian, bất luận làm ngành nghề nào, đều trở thành người tốt nhất trong ngành nghề đó. Ngài có trí tuệ, có năng lực, biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là thuộc về đức năng.

Bên dưới nói: Thế Tôn, tiếng Phạn gọi là Bạc Già Phạm, viên mãn đầy đủ chúng đức, là thế gian tôn trọng, nên hiệu là Thế Tôn. Chúng ta có thói quen, đối với người mà ta tôn trọng, đều thêm vào một danh hiệu như vậy.

Trong Phật Pháp cũng như vậy, đây là xưng hiệu mà thông thường chúng ta tôn trọng đối với Phật, xưng là Thế Tôn. Thế là thế xuất thế gian, người này đáng để chúng ta tôn kính. Bình thường chúng ta nói tôn kính người nào đó.

Thế Tôn nghĩa là tôn kính, tiếng Phạn gọi là Bạc Già Phạm. Viên mãn đầy đủ chúng đức, người có đức hạnh, đức hạnh viên mãn, Ngài đều đầy đủ tất cả.

Người xưa dùng mười hai chữ để hình dung về đức hạnh: Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình, Ngài đều đầy đủ, người này đáng được người tôn kính.

Trong Phật Pháp nói: Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự Sư Trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện Nghiệp, đây đều là đức. Thọ trì Tam Quy, Cụ Túc chúng giới, bất phạm oai nghi, cũng là đức. Phát tâm Bồ Đề, thâm tín nhân quả, cũng là đức. Quý vị xem, học nghĩa là đọc tụng đại thừa.

Quý vị xem trong mười câu, hết chín câu nói về đức, học chỉ nói một câu: Đọc tụng đại thừa. Ở sau là chuyến tấn hành giả, đó là giáo hóa chúng sanh. Nhìn từ gốc độ này, ta thấy Phật Giáo rất coi trọng đức hạnh.

Không viên mãn đầy đủ chúng đức, như vậy sao có thể thành Phật được?

Từ đó cho thấy, đức hạnh viên mãn là trong tự tánh vốn đầy đủ, không phải học được từ bên ngoài, toàn là tánh đức. Hiểu được đạo lý này, một trăm mười ba điều trong Đệ Tử Quy là tánh đức, vốn là như vậy. Chúng ta mê thất tự tánh, lạc mất phương hướng, đánh mất căn bản làm người, do đó mà đi ngược với tánh đức.

Phật Bồ Tát từ bi, thị hiện ở thế gian để dạy chúng, giúp chúng ta quay đầu là bờ. Vì thế chúng ta phải dùng tu đức để trở về tự tánh, như vậy là viên mãn. Đây là người thế gian tôn trọng, kính ngưỡng, cho nên gọi là Thế Tôn.

***