TÔI CHỈ CẦN THỰC TIỄN MƯỜI CHỮ NÀY. ĐÓ LÀ BAO DUNG, TÔN TRỌNG, YÊU KÍNH, QUAN TÂM, CHĂM SÓC

CHỈ CẦN THỰC TIỄN MƯỜI CHỮ NÀY.

ĐÓ LÀ BAO DUNG, TÔN TRỌNG,

YÊU KÍNH, QUAN TÂM, CHĂM SÓC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng tôi tại Singapore, hiện tại là ở Úc Châu, những năm gần đây, chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực làm công tác đa nguyên văn hóa, chính là đoàn kết Tôn Giáo, đoàn kết dân tộc, hóa giải hiểu lầm, hóa giải xung đột, hy vọng mọi người đối với việc xã hội an định thế giới hòa bình dốc toàn lực toàn tâm để mà cống hiến. Chúng ta đang lập nên một sự nhận thức chung.

Chúng tôi đưa ra kế hoạch mục tiêu rất đơn giản. Chỉ có đơn giản thì chúng ta mới có thể nhớ được, chúng ta mới thực hiện được, còn dài dòng tràn giang đại hải thì nhớ không nổi, vậy thì chẳng có ích gì.

Tôi nêu ra tổng cương lĩnh có tám chữ, đó là bình đẳng đối đãi, hòa thuận sống chung. Chúng ta không phân Tôn Giáo, không phân chủng tộc, không phân quốc gia, không phân văn hóa, cũng không phân giàu nghèo, sang hèn, chúng tôi mong muốn tất cả chúng ta đều có thể bình đẳng đối đãi, hòa thuận sống chung. Còn thực tiễn thì tôi có năm câu nói. Chúng ta phải bao dung lẫn nhau, phải mở rộng tâm lượng.

Nếu như không thể bao dung thì mâu thuẫn sẽ không có cách nào giải quyết, đối nghịch sẽ không có cách nào để giải quyết. 

Phải bao dung, phải tôn trọng lẫn nhau, phải yêu kính lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, phải chăm sóc lẫn nhau. Tôi chỉ cần thực tiễn mười chữ này, đó là bao dung, tôn trọng, yêu kính, quan tâm, chăm sóc.

Sau cùng lại tổng kết: Chúng ta hỗ trợ hợp tác, chúng ta đều là người một nhà. Tôi chỉ có vài câu nói này, đi khắp nơi trên thế giới, đến đâu cũng khuyên mọi người mấy câu nói này.

Chúng ta phải đem hết thảy mấy câu nói này mà thực tiễn, chính là bản thân mình làm cho được, sau đó tôi mới bắt đầu yêu cầu người trong Đạo Tràng làm cho được.

Nhà mình mà làm không được thì sao có thể nói đến xã hội được chứ?

Người trong Đạo Tràng làm được rồi, sau đó tôi mới hy vọng những người sống ở thành phố nhỏ đều làm được.

***