TỊNH SINH HUỆ, THIỆN SINH PHƯỚC

TỊNH SINH HUỆ, THIỆN SINH PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Phải tu phước. 

Chúng tôi thường hay nói: Tịnh sanh huệ, thiện sanh phước. Tâm địa thuần tịnh thuần thiện, phước huệ song tu, phước báo đến rồi thì ở đâu đi nữa cũng chẳng thiếu thứ gì. Bạn nói xem, tự tại biết bao.

Tại vì sao không chịu nỗ lực tu học?

Chúng ta đi khắp nơi giúp đỡ người khác, thì chúng ta đi đến đâu người khác cũng giúp đỡ chúng ta, nhất định là không bị thiệt thòi.

***