* THƯƠNG YÊU CHÂN THẬT, TỪ BI CHÂN THẬT MỚI CÓ THỂ ĐỘ CHÍNH MÌNH, MỚI CÓ THỂ GIÚP CHÚNG SANH

THƯƠNG YÊU CHÂN THẬT, TỪ

BI CHÂN THẬT MỚI CÓ THỂ

ĐỘ CHÍNH MÌNH, MỚI CÓ

THỂ GIÚP CHÚNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Thế gian ngày nay có rất nhiều người có trí tuệ, thông minh, ở nơi đó tuyên dương đa nguyên văn hoá, cùng tồn tại cùng phát triển. Chính Phủ Úc Châu đang chủ động thúc đẩy, họ có cục văn hoá đa nguyên. Chính Phủ chánh thức thiết lập cơ cấu, ủy thác quan viên tiến hành làm việc quan trọng này.

Cái gì gọi là đa nguyên văn hoá?

Chủng tộc khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, Tôn Giáo khác nhau, văn hoá khác nhau có thể ở trong một Quốc Gia, một khu vực cùng tồn tại, đôi bên tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại phát triển, đây chính là đa nguyên văn hoá. Cách nhìn cách nghĩ không sai, rất chính xác, thế nhưng làm thế nào để thực tiễn thì đây là vấn đề.

Hôm qua tôi ở Úc Châu, sáng sớm cục trưởng đa nguyên văn hóa Queensland đến thăm tôi, cũng thảo luận đến vấn đề này, làm thế nào thực tiễn có hiệu quả?

Tôi nói với ông ấy, đó là Giáo Dục.

Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc nói rất hay:

Xây dựng Quốc Gia, giáo học là trước tiên. Thực tiễn đa nguyên văn hoá vẫn là giáo học là trước tiên. Lần này tôi sẽ đi mấy ngày, thời gian không dài, mỗi ngày thăm viếng một trường Đại Học, thăm qua Đại Học Griffith, Đại Học NewEngland, ngày sau cùng là thăm viếng Đại Học Queensland.

Tôi rất hy vọng trong Đại Học phải thành lập một học phái đa nguyên văn hoá, trong Đại Học phải nên thành lập sở nghiên cứu đa nguyên văn hoá, chuyên môn bồi dưỡng nhân tài thúc đẩy sự nghiệp này. Việc này rất quan trọng. Hiện tại mọi người đã ý thức đến vấn đề này.

Việc thứ nhất, chúng ta phải xây dựng quan niệm chính xác. Đây là vấn đề tư tưởng, thế nhưng cũng là sự thật, nhà Phật nói Hư Không Pháp Giới đồng một duyên khởi. Quan niệm lý luận này tốt. Hay nói cách khác, hư không Pháp Giới chính là chính mình.

Chúng ta nói lời dễ hiểu hơn một chút, mọi người càng dễ dàng thấu suốt, hư không Pháp Giới tất cả chúng sanh cùng đồng một thể sinh mạng. Tôi nêu ra một vấn đề với cục trưởng văn hoá, thí dụ như thân thể này của chúng ta, thân thể này là một sinh mạng. Tổ thành thân thể chúng ta, chúng ta biết là tế bào.

Trên thực tế, tế bào là một chủng tộc, vì sao vậy?

Bạn phân tích thêm, tế bào này là do rất nhiều nguyên tử tập hợp lại mà thành, lại phân tích tiếp trong nguyên tử có điện tử, hạt nhân, lại phân tích tiếp thì có hạt tử, cho nên một tế bào là một chủng tộc, chúng ta gọi là một chủng tộc nhỏ, khí quan của chúng ta là chủng tộc lớn.

Thí dụ này thì họ dễ hiểu. Chúng ta cùng đồng một thể sinh mạng, chúng ta đem tế bào phân tích ra là nguyên tử, điện tử, hạt tử.

Thí dụ thân thể một người chúng ta là hư không Pháp Giới tất cả chúng sanh, mắt là một chủng tộc lớn, đây là do rất nhiều tế bào tạo thành, lỗ tai lại là một chủng tộc lớn, cho nên thân thể mỗi một cơ quan chính là mỗi một chủng tộc lớn.

Chủng tộc này không như nhau, thế nhưng bạn phải nên biết, những chủng tộc này mỗi mỗi đều là đệ nhất, không có đệ nhị, mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, lưỡi nếm đệ nhất, mỗi mỗi đều là đệ nhất, trên Kinh Hoa Nghiêm nói không có thứ nào là đệ nhị, cho nên có thể hòa bình cùng ở chung với nhau.

Có đệ nhất có đệ nhị, có lớn có nhỏ thì không đánh nhau sao được?

Cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi của chúng ta thảy đều kình chống nhau, con người này chẳng phải xong rồi sao?

Người này liền bị bệnh, nghiêm trọng hơn là chết. Phải nên xem thảy đều là cùng một thể sinh mạng, hư không Pháp Giới tất cả chúng sanh là cùng đồng một thể sinh mạng, cùng đồng duyên khởi.

Nếu bạn chân thật hiểu rõ rồi, triệt để thấu hiểu tường tận thì gọi là chứng được Pháp Thân thanh tịnh. Chúng ta biết được Chư Phật Như Lai có Pháp Thân, chúng ta cũng có Pháp Thân.

Cái gì là Pháp Thân?

Hư không Pháp Giới tất cả chúng sanh là Pháp Thân của chính chúng ta, cho nên chúng ta giúp đỡ người khác, thương yêu người khác là việc nên làm.

Mắt phải giúp đỡ lỗ tai, phải giúp đỡ toàn thân, tay chân đều phải giúp đỡ đến, không thể nói nó không liên quan gì với ta, ta không thèm để ý nó,làm gì có đạo lý này?

Phải nên biết đây là cùng đồng một thể sinh mạng. Ngày nay chúng ta mê rồi. Mê rồi chính là không biết hư không Pháp Giới tất cả chúng sanh cùng chính mình là cùng đồng một thể sinh mạng, một Pháp Thân.

Trên Kinh Đại thừa thường nói:

Mười phương ba đời Chư Phật cùng đồng một Pháp Thân. Mười phương ba đời Chư Phật chính là các chủng tộc khác nhau, tư tưởng khác nhau, Tôn Giáo khác nhau, nhưng cùng đồng một Pháp Thân, cùng đồng một thể sinh mạng.

Phải chân thật đem những đạo lý chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng, làm cho thấu đáo, nhận biết triệt để. Thúc đẩy đa nguyên văn hoá, thực tiễn đa nguyên văn hoá không khó.

Làm cho tất cả chúng sanh tôn kính lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, vậy làm sao mà không làm được?

Ngày nay không làm được là do không người dạy. Hôm qua cục trưởng Youli đến thăm tôi, tôi mời ông ấy xem giá sách của tôi. Trên giá sách của tôi có Kinh Điển của Thiên Chúa giáo, có Ki Tô giáo, có Hồi Giáo, có Đạo Giáo, những Kinh Điển này đều ở trên đó.

Tôi nói:

Ông xem thấy đó, tôi đều đọc. Ông là người Do Thái Giáo.

Tôi nói:

Kinh Điển của Do Thái Giáo ở đây tôi không có, ông nghĩ cách tìm giúp cho tôi.

Ông ấy nói:

Tốt! Không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ đưa đến. Chúng ta mỗi một Tôn Giáo, mỗi một loại văn hoá khác nhau, chúng ta đều phải đọc, đều phải hiểu rõ. Họ không đọc Kinh Điển của chúng ta, họ không hiểu rõ chúng ta. Chúng ta đọc Kinh Điển của họ, chúng ta hiểu rõ họ.

Chúng ta hiểu rõ họ, trước tiên chúng ta phải giúp đỡ họ, trước tiên chúng ta phải thương yêu họ, phải tôn kính họ trước. Chúng ta hiểu rõ họ. Hiểu rõ chính là giác ngộ, không hiểu rõ thì vẫn chưa giác ngộ. Hy vọng đồng tu chúng ta không thể đọc suông Kinh này, mà sau khi đọc rồi nhất định phải thực tiễn, cũng giống y như Bồ Tát Pháp Tạng vậy.

Những việc công đức trang nghiêm này, câu nói này chính là toàn bộ đều bao gồm trong đó tánh tướng, lý sự, nhân quả.

Thông đạt tường tận, như nhất Phật sát, hiểu rõ trình độ này, trình độ nhận biết cũng giống như một cõi nước Phật vậy.

Chúng ta lại làm một thí dụ, cũng giống như thân thể của một con người vậy, nhận biết đối với hư không khắp Pháp Giới tất cả chúng sanh cũng giống như nhận biết đối với thân thể này của chúng ta vậy. Sau đó thời gian dài tư duy, chọn lựa, học tập, nhiếp thủ, như vậy mới kết được đại nguyện.

Hay nói cách khác, học tập, đời sống và công việc của chúng ta mới có một phương hướng, mới có một mục tiêu, phương hướng mục tiêu mới là chính xác, biết được chúng ta phải nên làm người như thế nào, làm thế nào để giúp người, làm thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cũng giống như giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền chúng ta, Cổ Thánh Tiên Hiền chúng ta dạy người cũng chỉ ba sự việc này.

Việc thứ nhất dạy chúng ta thông đạt tường tận quan hệ người với người, người Trung Quốc chúng ta gọi là Giáo Dục luân lý. Việc thứ hai dạy chúng ta thông đạt tường tận quan hệ con người với đại tự nhiên, làm đến được Nhân dân ái vật, phải thương yêu đối với hoàn cảnh tự nhiên.

Hiện tại Địa Cầu của chúng ta bị bệnh rồi, hoàn cảnh sinh thái tự nhiên bị phá hoại, đó là gì vậy?

Không hiểu được quan hệ của con người với hoàn cảnh tự nhiên, không biết được ái vật, cho nên phá hoại hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Đó là không hề nhận qua giáo dục, không có người dạy họ. Việc thứ ba là dạy chúng ta thông đạt tường tận quan hệ của con người với Thiên Địa Quỷ Thần. Đây là giáo dục.

Giáo dục của nhà Phật càng triệt để hơn so với đây, càng thấu triệt, càng rộng lớn, càng viên mãn là để chúng ta hiểu rõ hư không Pháp Giới tất cả chúng sanh.

Đều phải thông đạt tường tận thì đời sống chúng ta, phương hướng mục tiêu mà chúng ta nỗ lực, chúng ta mới chân thật có thể làm đến được, có thể nắm lấy được, đời sống của chúng ta mới có thể đạt được tự tại, đại tự tại, đại viên mãn,vừa rồi chúng ta đã nói pháp hỉ tràn đầy, vô lượng trí tuệ, vô lượng từ bi, tự nhiên liền sẽ lưu lộ ra.

Nếu bạn đối với những chân tướng sự thật này không thông đạt, không tường tận, bảo bạn phát ra tâm từ bi, phát ra tâm yêu thương thì sẽ rất miễn cưỡng mà phát ra, không phải là thật, không cam tâm không tình nguyện, rất là miễn cưỡng.

Vậy thì không được việc gì, không thể giải quyết vấn đề. Thương yêu chân thật, từ bi chân thật mới có thể độ chính mình, mới có thể giúp chúng sanh.

***