THIỆN TRI THỨC CÓ MỘT SỐ HÀNH VI CỦA HỌ, GIỐNG NHƯ LÀ TRÁI NGƯỢC ĐẠO ĐỨC, LÀ SÁT ĐẠO DÂM VỌNG

0