THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG CÓ KHUYẾT ĐIỂM

THẾ GIỚI CỰC LẠC

KHÔNG CÓ KHUYẾT ĐIỂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bạn thấy, khi thời tiết nhân duyên chín muồi, người Vãng Sanh thấy được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, cáo từ với mọi người, Phật đến rồi, tôi theo Ngài đi đến Thế Giới Cực Lạc, vậy thì liền đi, sống mà ra đi.

Sau khi đi rồi thì thế nào?

Cái túi da thối này không cần nữa thì bỏ đi, triệt để buông bỏ, đi đến Thế Giới Cực Lạc, họ đổi một cái thân, vừa đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì hoa sen hoá sanh. Hoa sen này là do chính mình trồng, không phải người khác trồng.

Bao gồm tất cả chúng sanh, chỉ cần chân thật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, Thế Giới Cực Lạc trong ao bảy báu liền mọc lên một nụ hoa, chính là hoa sen. Tín nguyện của bạn kiên cố, niệm Phật chuyên cần, hoa này trong ao sen càng nở càng lớn, càng lớn càng to.

Khi thọ mạng hết rồi, A Di Đà Phật liền cầm hoa sen này đến tiếp dẫn bạn. Hoa này là của chính bạn, không phải do người khác làm ra, trên mặt hoa còn có tên họ, nhất định không thể sai. Bạn vừa bước vào hoa sen thì thân tướng của bạn giống y như Phật, không phải là từ đứa bé dần dần lớn lên.

Thế Giới Tây Phương là pháp giới bình đẳng, nhục thân xả bỏ thì được cái thân gì vậy?

Sắc thân vàng thật kim tử ma, tướng hảo quang minh, cùng Phật và Bồ Tát Bổ Xứ không hề khác nhau, thật bình đẳng.

Đây là do A Di Đà Phật ngày trước trong nhân địa hành Bồ Tát đạo, việc này chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đọc qua cái đoạn lịch sử này, Ngài đã từng tham phỏng qua hai trăm mười ức cõi nước Phật.

Hai trăm mười ức là biểu pháp không phải số tự, là trong Mật Tông biểu thị đại viên mãn, chính là nói khắp pháp giới hư không giới, tất cả cõi nước Chư Phật, không sót lọt cõi nào, Ngài thảy đều tham học qua.

Ưu điểm của mỗi Thế Giới, Ngài thảy đều học tập, khuyết điểm thì Ngài thảy đều bỏ đi, cho nên thành tựu của Thế Giới Cực Lạc là tập hợp ưu điểm khắp pháp giới hư không giới tất cả cõi nước Chư Phật, Thế Giới Cực Lạc không có khuyết điểm.

Việc này đã cho chúng ta khải thị rất to lớn, A Di Đà Phật kiến tạo Thế Giới Tây Phương Cực Lạc không phải bế môn tự tạo, không phải ở trong nhà nghĩ tưởng thiết kế, mà là do tham học mà được. Đây là học vấn chân thật, chân thật có học vấn, tất nhiên Thế Giới Ta Bà chúng ta, Ngài nhất định đã đi đến.

***