THẬT SỰ ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

THẬT SỰ ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

 

Công phu thành phiến là như thế nào?

Nhị lục thời, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra chẳng có điều gì khác, đây gọi là công phu thành phiến.

Nếu như vẫn còn vọng tưởng, vẫn có tạp niệm, vẫn còn nhân ngã thị phi, vẫn còn tham sân si mạn, bạn chưa đạt thành phiến. Sau khi công phu thành phiến, xin nói với bạn, là bạn có thể vãng sanh.

Tịnh Tông thường hay nói ba bậc chín phẩm, ba thượng phẩm của công phu thành phiến thì có thể tự tại vãng sanh, đó chính là muốn đi lúc nào thì đi ngay lúc đó, muốn ở lại mấy năm cũng không thành vấn đề, sanh tử tự tại.

Cho nên sanh tử tự tại không phải là công phu cao, công phu thành phiến thì được rồi. Vào lúc đó thì bạn có thể vãng sanh được, bạn nắm chắc việc vãnh sanh rồi. Nếu bạn phát khởi tâm từ bi, bạn tiếp tục nghiên cứu giáo lý để tiếp tục giáo hóa chúng sanh, điều này có thể.

Sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu, bạn được tự tại rồi, bất kỳ loại tai nạn nào ở thế gian này cũng chẳng liên can đến bạn.

Tại sao vậy?

Bạn muốn lúc nào đi về Thế Giới Cực Lạc thì đi lúc đó, cho dù bom nguyên tử có rớt xuống trước mặt, bạn ở đó nhìn khói lửa mà chẳng có một chút sợ hãi, thật sự được đại tự tại.

***