* TÂM QUÝ VỊ THỰC SỰ TỪ BI, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, TƯỚNG TỰ NHIÊN TỐT ĐẸP

TÂM QUÝ VỊ THỰC SỰ TỪ BI,

THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG,

TƯỚNG TỰ NHIÊN TỐT ĐẸP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Báo Thân cụ thuyết, bất thuyết:

Cụ là trọn đủ, Báo Thân có thuyết hoặc chẳng thuyết.

Thế nào là có thuyết và chẳng thuyết?

Báo Thân có tự thọ dụng thân và tha thọ dụng thân. Tự thọ dụng thân chẳng nói, nhưng tha thọ dụng thân có Thuyết Pháp.

Tha thọ dụng thân là như Kinh thường nói:

Phật vì hàng Thập Địa Bồ Tát hiện Báo Thân. Thập Địa, từ Sơ Địa đến Đẳng Giác, mười một địa vị ấy, thân của Báo Thân to lớn.

Trong kệ Tán Phật có câu:

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di. Cám mục trừng thanh Tứ Đại hải, đó là nói về Báo Thân Phật.

Nếu thân Phật ấy ở trước mặt chúng ta, chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy, vì sao?

Thân Ngài còn to hơn Địa Cầu, Quý Vị làm sao trông thấy Ngài cho được?

Chẳng thấy được. Giống như con kiến bò trên thân chúng ta, kiến chẳng biết người là như thế nào. Nó không biết, chẳng thấy, tướng ấy quá ư to lớn.

Do vậy, Phật muốn độ Địa Thượng Bồ Tát, phải hiện thân to lớn giống như họ để Thuyết Pháp cho họ. Hiện thân giống như họ, đó là thân tha thọ dụng.

Đúng như trong ba mươi hai Ứng Thân đã nói:

Nên dùng thân gì để độ, Phật bèn hiện thân tướng ấy. Vì thế, Ngài Báo Thân Phật có nói và chẳng nói. Ứng Thân định thuyết Ứng Thân nhất định nói.

Ứng Thân ứng hóa trên thế gian, vì Tam Hiền, Nhị Thừa, Lục Đạo phàm phu mà Thuyết Pháp. Như Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này, tướng mạo, thân hình chẳng khác người thế gian chúng ta cho mấy.

Tuy vóc dáng cao hơn một chút, nhưng cũng không cao lắm. Nếu rất cao, sẽ biến thành quái nhân mất rồi. Trong Kinh thường nói thân Phật là trượng lục kim thân, thân Phật cao một trượng sáu thước. Trượng lục là một trượng sáu thước tính theo thước đời Châu, chẳng phải là thước hiện thời.

Hoằng Nhất Đại Sư biên soạn tác phẩm Luật Học Tam Thập Tam Chủng, trong ấy có một chương là Châu Xích Khảo khảo cứu về thước đời Châu, đối với thước đời Châu, Ngài đã khảo cứu công phu. Một trượng sáu thước, gần như là một trăm chín mươi xăng ti mét hiện thời, dáng vóc cao như vậy.

Tướng hảo của Phật là quả báo do Ngài nhiều đời nhiều kiếp tu phước mà đạt được, Ngài có đầy đủ ba mươi hai tướng, tám mươi thứ hảo. Đấy là những tướng tốt theo sách coi tướng của thế gian Ngài đều có, tất cả tướng tốt đều do Ngài tu được. Mỗi cá nhân chúng ta đều hy vọng chính mình tướng hảo, đều có thể tu được.

Ngay cả thầy xem tướng cũng nói:

Tướng chuyển theo tâm.

Phải tu tướng hảo theo cách nào?

Tuyệt đối chẳng phải là đến thẩm mỹ viện. Dựa vào thẩm mỹ viện để tu tướng hảo, vấn đề sẽ nghiêm trọng, sẽ thường là một thân đầy bệnh tật, về sau, chẳng có thuốc nào chữa được. Chúng tôi đã thấy rất nhiều trường hợp như vậy.

Đức Phật dạy chúng ta tu tướng hảo từ chỗ nào?

Tu từ tâm địa. Tâm Quý Vị thật sự Từ Bi, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, tướng tự nhiên tốt đẹp.

Các nhà tướng số thường nói:

Một người trước khi tròn bốn mươi tuổi, tướng mạo là bẩm sanh, tiên thiên, sau bốn mươi tuổi, tướng mạo là hậu thiên, do tâm lý và hành vi của Quý Vị trong một đời này đã biến tiên thiên thành hậu thiên. Do vậy, tướng mạo sau bốn mươi tuổi là hậu quả của một đời này.

***