* TÂM ĐỊA CHÂN THÀNH, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, TỪ BI THÌ SẮC TƯỚNG CỦA CHÚNG TA TỰ NHIÊN ĐOAN NGHIÊM

TÂM ĐỊA CHÂN THÀNH,

THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, TỪ BI

THÌ SẮC TƯỚNG CỦA CHÚNG TA

TỰ NHIÊN ĐOAN NGHIÊM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Ở trong đoạn Kinh văn này, chúng ta phải nên học tập. Chúng ta hiểu rõ tùy loại hiện thân là thuộc về phương thức thứ nhất tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Chúng ta học Phật, làm đệ tử của Phật, không luận Tại Gia Xuất Gia, đối với hình tượng của Phật Giáo chắc chắn không thể nào hủy hoại.

Hủy hoại hình tượng của Phật Giáo, các vị nghĩ xem, chẳng phải là bằng với làm thân Phật chảy máu sao?

Cái tội này rất nặng.

Có mấy người thể hội được sự việc này?

Không luận Tại Gia Xuất Gia, người ta vừa thấy chúng ta là Phật Giáo đồ, chúng ta là đệ tử Phật, đệ tử Phật ở trong xã hội nhất định làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi người xem, cho nên không thể không xem trọng thân tướng.

Thế nhưng bạn phải nên biết, thân tướng là phước đức tu thành, chắc chắn không phải hóa trang có thể hóa trang ra được. Cái đó không thể hóa trang ra được, mà phước đức tu thành.

Phải chăm chỉ đoạn ác tu thiện, phải phá mê khai ngộ. Chỉ cần chăm chỉ tu hành, sắc thân tướng hảo này nhất định có thể có được, không cần tìm cầu, tự nhiên liền sẽ có được. Cái sắc thân tướng hảo này liền có thể nhiếp thọ rất nhiều chúng sanh.

Việc đầu tiên liền có thể độ người nhà của bạn. Thân thể của bạn khoẻ mạnh, sắc tướng trang nghiêm, tâm địa thanh tịnh, đủ để khiến gia thân quyến thuộc của bạn, bạn bè đồng học của bạn nhìn thấy bạn sanh tâm hoan hỉ. Đặc biệt là ở sau tuổi trung niên.

Vì sao vậy?

Sau khi người đến tuổi trung niên, họ đều hiểu được tìm cầu khoẻ mạnh.

Xem thấy bạn sức khoẻ tốt đến như vậy, họ sẽ thỉnh giáo với bạn:

Bạn làm thế nào bảo dưỡng thân thể?

Bạn liền có thể đem Phật Pháp giới thiệu cho họ, bạn liền độ được một chúng sanh. Cho nên cái thân tướng này là cái bảng hiệu, cái bảng hiệu này vô cùng quan trọng.

Nếu như nói cái thân tướng của bạn không tốt, đạo hạnh của bạn không tệ, rất tốt, thì lời nói này ở trên Phật Kinh nói không thông. Đạo hạnh là nhân, tướng hảo là quả báo. Nhân tốt mà quả không tốt, không có cái đạo lý này. Nhân cùng quả chắc chắn là tương ưng.

Chúng ta ở bên ngoài đem Phật Pháp giới thiệu cho quần chúng rộng lớn, các vị nghĩ xem, các vị không thật tu thì làm sao được?

Sự việc này không thể làm giả được. Hình trong truyền hình luôn luôn là không đáng tin.

Ta nghe nói cái gì?

Khi lên truyền hình đều phải qua hóa trang, còn có thầy hóa trang để giúp bạn hóa trang. Diện mạo hóa trang chính là giả, không phải khuôn mặt thật của bạn.

Chúng ta học Phật cũng có mấy lần có cơ hội lên truyền hình, chúng ta nhất quyết không hóa trang, quyết định không làm giả. Chúng ta làm giả, thành thật mà nói, thì chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát, chúng ta cũng có lỗi với chúng sanh.

Vì sao vậy?

Lừa gạt, đó không phải là chân thật rồi. Cho nên, sắc tướng đoan nghiêm chúng ta nhất định phải chú ý đến, phải chăm chỉ nỗ lực tu tâm thanh tịnh. Tâm địa Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Từ Bi thì sắc tướng của chúng ta tự nhiên đoan nghiêm.

Bạn lại có thể tu tích công đức, phàm hễ những việc lợi ích xã hội đại chúng nhất định phải làm được, làm được càng nhiều càng tốt, làm được càng lớn càng tốt. Đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, tướng hảo của bạn mới có thể đầy đủ.

Cái này không phải là tự thọ dụng, mà là vì tha thọ dụng, vì để tiếp dẫn tất cả đại chúng rộng lớn, chúng ta không thể không có cách làm như vậy. Cho nên Bồ Tát mỗi niệm đều vì chúng sanh, mỗi hạnh đều vì tất cả chúng sanh, đích thực không hề vì chính mình. Vì chính mình thì sai rồi. Tất cả đều là vì chúng sanh. Chúng ta phải từ ngay chỗ này mà học tập.

***