Ñoaïn ñöôïc voïng töôûng, phaân bieät, chaáp tröôùc.
Thì trí tueä, ñöùc naêng,
phöôùc baùo cuûa chuùng ta seõ ñöôïc hieän tieàn

phattubi.vn

TAM BẢO LÀ MỘT THỂ

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 7
TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

QUANG MINH CỦA PHẬT SÁNG HƠN MẶT TRỜI MẶT TRĂNG

QUANG MINH CỦA PHẬT SÁNG HƠN MẶT TRỜI MẶT TRĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÌ SAO PHẬT PHÁP TĂNG ĐƯỢC GỌI LÀ BẢO?

VÌ SAO PHẬT PHÁP TĂNG ĐƯỢC GỌI LÀ BẢO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC LÀ TAM BẢO

THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC LÀ TAM BẢO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHAI CHO AI? KHAI PHẬT PHÁP TẠNG CHO CHÍNH MÌNH

KHAI CHO AI? KHAI PHẬT PHÁP TẠNG CHO CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không