Ñoaïn ñöôïc voïng töôûng, phaân bieät, chaáp tröôùc.
Thì trí tueä, ñöùc naêng,
phöôùc baùo cuûa chuùng ta seõ ñöôïc hieän tieàn

phattubi.vn

TAM BẢO LÀ MỘT THỂ

QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT DẠY CHÚNG TA QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO.

PHẬT DẠY CHÚNG TA QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO.

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẬT PHÁP TĂNG Ý NGHĨA CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

PHẬT PHÁP TĂNG Ý NGHĨA CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TAM BẢO LÀ GÌ? LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

TAM BẢO LÀ GÌ? LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không