Ñoaïn ñöôïc voïng töôûng, phaân bieät, chaáp tröôùc.
Thì trí tueä, ñöùc naêng,
phöôùc baùo cuûa chuùng ta seõ ñöôïc hieän tieàn

phattubi.vn

TAM BẢO LÀ MỘT THỂ

Tu Phước và Tu Huệ

Tu Phước và Tu Huệ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

QUANG MINH CỦA PHẬT SÁNG HƠN MẶT TRỜI MẶT TRĂNG

QUANG MINH CỦA PHẬT SÁNG HƠN MẶT TRỜI MẶT TRĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

CHÚNG TA TU HÀNH LÀ TU GÌ? CHÍNH LÀ GIÁC CHÁNH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHAI CHO AI? KHAI PHẬT PHÁP TẠNG CHO CHÍNH MÌNH

KHAI CHO AI? KHAI PHẬT PHÁP TẠNG CHO CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TẤT CẢ PHÁP ĐỀU LÀ PHÁP TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH

TẤT CẢ PHÁP ĐỀU LÀ PHÁP TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không