QUÝ VỊ PHẢI THẬT LÀM MỚI ĐƯỢC

QUÝ VỊ PHẢI THẬT LÀM MỚI ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Nhờ oai thần Phật du hóa Tam Giới, cho nên nếu quý vị hỏi đến Thế Giới Cực Lạc lúc nào tôi mới có năng lực đáo giá từ hàng trở lại độ những bạn bè thân thích của tôi?

Chúng ta có thể nói với họ: Quý vị gặp được Phật A Di Đà là được rồi, quý vị liền có thể trở lại Thế Giới Ta Bà để độ chúng sanh. Điều này là thật, không phải là giả. Nhưng đến Thế Giới Cực Lạc rồi, cách nghĩ của quý vị và hiện tại không giống nhau.

Vì sao vậy?

Hoàn cảnh đó, quý vị xem tu học thù thắng biết bao. Quý vị nhất định là đem toàn bộ tâm lực vào việc học tập. Mỗi ngày bận đi thăm viếng mười phương Chư Phật Như Lai, đi tu phước tu huệ, đợi đến phước huệ gần viên mãn rồi, quý vị mới cảm nhận được chúng sanh có cảm, quý vị liền có ứng.

Sẽ không giống hiện nay làm việc theo cảm tính. Người kia tôi thích họ, tôi nhanh chóng đến kéo họ lại, sẽ không như vậy.

Vì sao vậy?

Quý vị hiểu được tất cả chân tướng sự thật, mỗi chúng sanh nhân duyên không tương đồng, quý vị ngày nay ở nơi này chỉ nhìn thấy họ đời này, đời quá khứ quý vị không thấy được. Đến Thế Giới Cực Lạc vô lượng kiếp trước của họ những hành nghiệp này quý vị đều rõ ràng hết.

Kinh nói: Ở trong một niệm siêu việt trăm ngàn na do tha Quốc Độ Phật. Phạm vi du hóa Tam Giới của họ không phải là một Thế Giới, Tam Giới trong trăm ngàn Quốc Độ Phật.

Lại nói: Tùy ý tu tập, không gì không viên mãn. Đây là điều tôi vừa giảng xong. Đến Thế Giới Cực Lạc chắc chắn quý vị sẽ tự nhiên đi lên con đường này, quý vị ở đó chăm chỉ nỗ lực để tu tập, hoàn cảnh tu tập của họ tốt quá.

Nên nói không có gì trở ngại vậy. Người vãng sanh, điều nay không hạn chế nơi Như Lai, người vãng sanh du hành mười phương, tuyên thị Di Đà nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, viên đốn diệu pháp, dẫn dắt người chưa được độ quay về Cực Lạc.

Đây là điều mỗi người vãng sanh, đến Thế Giới Cực Lạc đều thành A Duy Việt Trí Bồ Tát, đều có năng lực này, trí tuệ, thần thông, đạo lực gần như tương đồng với Pháp Thân Bồ Tát.

Đây không phải là bản thân tu thành, mà là ân đức của Phật A Di Đà, Ngài giúp đỡ quý vị. Chúng ta ở nơi này mới thấy, ân đức lớn lao của Phật Di Đà. Tri ân báo ân, phương pháp báo ân duy nhất, chính là giúp đỡ Bổn Sư A Di Đà Phật, tiếp dẫn chúng sanh hữu duyên trong mười phương, đây là báo ân Phật.

Phương pháp gì?

Quý vị xem xem dưới đây có nói. Tuyên thị Di Đà nhất thừa nguyện hải, đây là giảng Kinh.

Di Đà nhất thừa nguyện hải là gì?

Chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Nếu như rộng ra mà nói, là Tịnh Độ Tam Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Kinh A Di Đà. Đây là Di Đà Tam Kinh. Ở Trung Quốc ngày xưa những vị Tổ Sư lại thêm hai loại nữa, Cư Sĩ Ngụy Mặc Thâm thêm vào Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, trở thành Tịnh Độ Tứ Kinh.

Ấn Quang Đại Sư thêm vào Đại Thế Chí Viên Thông Chương, liền trở thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Hiện tại hiệu xưng Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận là sáu loại. Sáu loại này chính là Di Đà nhất thừa nguyện hải. Phương pháp vãng sanh Thế Giới Cực Lạc chính là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, tuyệt diệu vô cùng.

Cực viên cực đốn, viên là viên mãn, hiểu chữ này rồi, chúng ta dám buông tất cả Kinh Giáo xuống, trong Kinh Kim Cang nói: Pháp còn phải xả hà huống phi pháp, tôi chỉ chọn một bộ Kinh này, bộ Kinh này chính là pháp luân viên mãn của Thế Tôn.

Một là tất cả, tất cả là một, không những viên mãn, mà còn đốn siêu, một đời này sẽ siêu việt, siêu việt tám vạn bốn ngàn pháp môn. Sanh đến Thế Giới Cực Lạc liền thành A Duy Việt Trí Bồ Tát.

Đây không phải là đốn siêu sao?

Xưng nó thành diệu pháp cũng chẳng nói quá chút nào. Dùng bộ Kinh này, dùng câu danh hiệu này dẫn dắt người chưa được độ. Đó chính là chúng sanh trong lục đạo thập pháp giới, nếu như họ có thể tin, họ liền được độ.

Họ không thể tin, thì gieo chủng tử cho họ, A lại da thức giúp họ gieo chủng tử Tây Phương Tịnh Độ, chủng tử Phật A Di Đà, đời sau kiếp sau nếu họ gặp duyên chủng tử thành thục rồi, họ sẽ tin tưởng, họ sẽ phát tâm, đạo lý này phải hiểu.

Hiện tại duyên chưa thành thục, gieo chủng tử, đã có chủng tử rồi, giúp họ nâng cao, nhất định nâng cao, nhưng họ vẫn chưa thành thục, họ vẫn chưa thể vãng sanh, nhưng năng lực chủng tử mạnh hơn đời trước, tái sinh gặp được duyên họ có thể sẽ phát tâm.

Trong thế gian chúng ta, dường như rất dài, phải trải qua mấy đời mấy kiếp. Nhưng ở Thế Giới Cực Lạc xem ra rất ngắn. Bởi vì tình hình đời đời kiếp kiếp của họ quý vị đã nhìn thấy hết. Quý vị thấy họ từng đời từng đời được nâng đi lên, đời đời kiếp kiếp đều là giúp đỡ chúng sanh, không có chúng sanh nào không giúp đỡ, người không có thiện căn thì gieo thiện căn, người có thiện căn thì giúp họ tăng trưởng.

Thiện căn thành thục liền giúp họ đến Thế Giới Cực Lạc, mới biết được Phật từ bi, Di Đà từ bi. Đệ tử Di Đà không có ai không từ bi, kiểu từ bi của họ, nguyện hạnh của họ và Phật A Di Đà không có sai khác.

Nên nói: Khai thị chánh đạo, độ người chưa được độ.

Đến nay hoàn cảnh đặc thù, vì sao vậy?

Phật Pháp suy rồi, suy đồi rộng khắp, tám tông phái đại thừa, chưa nghe nói có truyền nhân, hai tông phái tiểu thừa đã mất từ lâu rồi, không còn nữa. 

Trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, có người muốn học tông phái khác, chúng ta phải giúp đỡ họ, phải thành tựu cho họ, phải cung cấp môi trường tu học cho họ, đây là nghĩa vụ của chúng ta, chúng ta không thể nói chỉ chăm lo cho Tịnh Tông, tu tông phái khác chúng ta không nghe không hỏi đến, không thể được, chúng ta đều quan tâm hết.

Nếu như có năng lực chúng ta cung cấp môi trường tu học cho họ, giúp đỡ họ tu học. Bản thân chúng ta không thể xa lìa bổn tông, tôi vẫn là năm Kinh một Luận, một câu niệm Phật niệm đến cùng.

Giúp đỡ đối với tông phái khác thì sao?

Quý vị nghiên cứu Hoa Nghiêm, tôi cho quý vị môi trường tu tập, tự quý vị đi mà học tập. Tôi chăm sóc cuộc sống quý vị, cúng dường quý vị, quý vị cần tư liệu tham khảo, tôi giúp quý vị. Quý vị chăm chỉ học tập, học tập quan trọng nhất là diễn thuyết cho người, đây là thực sự học tập.

Quý vị học Hoa Nghiêm, quý vị muốn đem Hoa Nghiêm làm ra, làm gì?

Cách làm như thế nào?

Quốc Sư Hiền Thủ, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, đó chính là hành Kinh của Kinh Hoa Nghiêm. Đó chính là nguyên tắc chỉ đạo của tu Hoa Nghiêm, quý vị phải tu bốn đức, năm chỉ, sáu quán. Quý vị phải thật làm mới được.

***