* QUÝ VỊ CHÂN THÀNH, TỪ BI, KÍNH ÁI, ĐẾN NÚI SÔNG ĐẤT ĐAI RỒI

QUÝ VỊ CHÂN THÀNH,

TỪ BI, KÍNH ÁI,

ĐẾN NÚI SÔNG ĐẤT ĐAI RỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Trong Kinh Văn này nói Ngài là diệu sắc đoan nghiêm. Vi diệu là vô cùng tinh diệu, sắc đoan nghiêm là sắc tướng đoan chánh trang nghiêm vậy.

Kinh Văn, Tổ Sư Đại Đức ngày xưa thường thường nhắc nhở chúng ta, học tập Kinh Giáo quan trọng nhất là Quý Vị phải biết trở về tự tánh. Lời Cổ Nhân nói gọi là tiêu quy tự tánh, cùng ý nghĩa với chữ hồi quy.

Kinh Giáo này Quý Vị học rồi có thể tiêu hóa được, tiêu hóa rồi trở về với tự tánh. Quý Vị thực sự lợi ích, thực sự giác ngộ rồi, thực sự rõ ràng rồi. Sau khi giác ngộ đối với tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật Quý Vị cũng giống như Chư Phật, Quý Vị dùng chân thành, Từ Bi cung kính, Quý Vị sẽ không khinh mạn bất cứ người nào, bao gồm cả con muỗi, con kiến cũng không khinh mạn nó.

Tiến thêm một bước nữa, Quý Vị mới hiểu được cỏ cây hoa lá núi sông đất đai và bản thân là sinh ra cùng một gốc, là một thể. Quý Vị chân thành, từ bi, kính ái, đến núi sông đất đai rồi.

Lúc này Quý Vị thấy tất cả pháp, nhìn tất cả mọi người, người người là người tốt, việc việc là việc lành. Trong Kinh Phật nói giờ giờ là giờ tốt, ngày ngày là ngày lành, Quý Vị có thể nhìn thấy chân tướng sự thật.

***