PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO GIỐNG HỆT, NHƯNG CÓ THỂ NGỘ NHẬP HAY KHÔNG LÀ DO MỖI NGƯỜI

PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO GIỐNG HỆT, 

NHƯNG CÓ THỂ NGỘ NHẬP HAY

KHÔNG LÀ DO MỖI NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Câu này có nghĩa là quý vị vừa mở miệng nhất định sẽ rớt vào hai bên, hai bên ấy chính là tương đối. Phật Pháp nói pháp môn bất nhị, quý vị vừa mở miệng nhất định sẽ rớt vào hai môn.

Pháp là pháp môn bất nhị, nếu ha thì làm sao có thể tiến nhập pháp?

Dương mi nhướng mày nhằm biểu lộ ý nghĩ, chẳng những không nói được mà biểu lộ cũng chẳng được. Nếu có thể biểu lộ, thì sẽ có thể dùng một cách nào đó để biểu thị pháp.

Trong Kinh Hoa Nghiêm đã dùng bao nhiêu phương pháp nhằm biểu thị pháp, nhưng có thể biểu thị trọn hết hay không?

Biểu thị chẳng trọn hết. Ngôn thuyết và biểu thị pháp là công cụ dạy học chẳng thể thiếu trong Phật Pháp. Dùng thuật ngữ Phật Học để nói thì đấy là phương tiện thiện xảo chẳng thể thiếu, nhưng chỉ là phương tiện thiện xảo mà thôi. quý vị phải từ những phương tiện thiện xảo ấy mà ngộ nhập chân thật.

Do vậy, Phật, Bồ Tát, thiện tri thức chỉ có thể giúp đỡ chúng ta tới đây mà thôi, làm tăng thượng duyên mà thôi. Chính quý vị có thể ngộ nhập hay không phải cậy vào chính mình, Phật, Bồ Tát cũng không thể làm gì được.

Như vậy, khai ngộ là ai khai ngộ?

Chính quý vị tự khai ngộ, chứ không phải là thầy có năng lực giúp quý vị khai ngộ. Nếu thầy có năng lực giúp người khác khai ngộ, bất cứ ai thân cận vị thầy ấy sẽ đều khai ngộ mới đúng. Chúng tôi đã giảng Đàn Kinh rất nhiều lần.

Thuở ấy, những người thân cận Lục Tổ Đại Sư là bao nhiêu người?

Tối thiểu cũng có mấy chục vạn người.

Bao nhiêu người khai ngộ?

Bốn mươi ba người, tỷ lệ chẳng cân xứng. Những người có thể khai ngộ dưới tòa của Lục Tổ Đại Sư chỉ là một phần vạn.

Ai giúp họ khai ngộ?

Chính mình khai ngộ.

Đàn Kinh đã nói rất rõ ràng: Tự ngộ, tự tu, tự chứng.

Tổ Sư thuyết pháp, đồ chúng học trò đều nghe, vì sao người này khai ngộ, kẻ khác nghe xong chẳng khai ngộ?

Phương tiện thiện xảo giống hệt, nhưng có thể ngộ nhập hay không là do mỗi người. Thầy có bao giờ chẳng mong mọi người đều khai ngộ, nhưng chẳng có cách nào, đó là chuyện chẳng thể làm được. Đấy là nói ngôn thuyết có khuyết điểm vậy.

***