PHẬT TUY LÀ NÓI LỜI CHÂN THẬT TÔI VẪN CÓ NGHI HOẶC, ĐÂY LÀ ĐIỀU THƯỜNG TÌNH CỦA CON NGƯỜI

PHẬT TUY LÀ NÓI LỜI CHÂN THẬT

TÔI VẪN CÓ NGHI HOẶC, ĐÂY LÀ

ĐIỀU THƯỜNG TÌNH CỦA CON NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chân thật rốt ráo đó là chân tâm. Trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật tức là lợi ích. Ba loại chân thật này đều là y theo Chân Đế môn mới có thể thành tựu được. Y theo chân thật bất hư.

Đạo lý thế gian và xuất thế gian chắc chắn không hư vọng gọi là đế. Cho nên đế cũng chính là chân lý mà người thế tục thường nói. Đạo lý này chắc chắn không phải là hư vọng, đó gọi là đế.

Nhị Đế Nghĩa Thượng nói: Đế thị thật nghĩa, hữu ư phàm thật. Hữu là Chân Đế, không cũng là Chân Đế.

Hữu là gì?

Phàm phu cho rằng là chân thật.

Không thì sao?

Thánh Nhân cho rằng là chân thật. Hữu là Chân Đế của thế gian, chân lý. Không là chân lý của xuất thế gian. Thị nhị giai thật hai thứ này đều là chân thật. Ý nghĩa này chính là nói, phàm tục lấy hữu làm thật, Thánh trí lấy không làm thật. Hữu và không đều là thật, nên lập nhị đế.

Pháp thuận phàm tục mê tình nói là Tục Đế, hoặc thế đế. Đây chính là Như Lai hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thánh trí thấy lý Niết Bàn tịch tĩnh chân thật gọi là Chân Đế, hoặc là thắng nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế. Chân Đế của phàm phu hoàn toàn không phải là chân thật, dường như là thật.

Chân Đế của Chư Phật Bồ Tát nói, đó là chân thật thực sự. Đó không phải là tương tự, thuần chân vô vọng. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Vì phàm phu họ đang mê, mê mất tự tánh. Cũng tức là nói thật tướng các pháp họ hoàn toàn nhìn sai lầm.

Họ coi những huyễn tướng này là thật. Quý vị nói thứ chân thật họ không thể chấp nhận. Quý vị nói thứ giả dối họ đều có thể chấp nhận. Đây chính là vì sao dùng tâm hư vọng mà những Ma Vương, Tu La, La Sát có thể mê hoặc chúng sanh.

Đạo lý chính là đây vậy. Những thứ mà họ nói có thể hợp với tri kiến của chúng sanh. Điều Phật Bồ Tát nói đến chúng sanh không thể chấp nhận, Phật Bồ Tát nói vạn pháp đều không, họ không thể chấp nhận.

Vạn pháp ở ngay trước mắt, vì sao Ngài lại có thể nói nó là không?

Muốn đem đạo lý không này mà nói cho rõ ràng, nói cho thấu đáo, quý vị nói xem phí sức biết bao. Thực sự không dễ dàng. Cho dù họ nghe rõ ràng, nghe thấu đáo rồi, trong hoàn cảnh hiện thực, không lý mà Phật Pháp nói này họ không dùng được, tình chấp không buông bỏ được. Phật Pháp họ cảm giác được là khá lắm rồi, rất tốt.

Xa xôi quá, tôi không với tới biên tế nó được, Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, Thế Giới Cực Lạc là tốt, Thế Giới hiện tại của chúng tôi là môi trường hiện thực, nó ngay trước mắt tôi, tôi không thể buông bỏ nó được. Thế Giới Cực Lạc chỉ là nghe nói, chưa nhìn thấy, Phật tuy là nói lời chân thật tôi vẫn có nghi hoặc, đây là điều thường tình của con người.

Môi trường hiện tại hơi có chút chuyển biến tốt, đó chính là giới khoa học đã chứng minh cho Phật Pháp. Hiện nay con người tin tưởng khoa học, khoa học đưa ra chứng cứ, giới khoa học đích thực có thể đưa ra những chứng cứ đã nghiên cứu. Giới khoa học phát hiện ra vi trần, chính là cơ sở của vật chất, hiện tượng vật chất nhỏ nhất, thật không dễ dàng.

***