PHÁT KHỞI TINH TẤN, HỘ TRÌ HẾT THẢY CHÁNH PHÁP

HOẰNG PHÁP LỢI SANH RẤT QUAN TRỌNG

HOẰNG PHÁP LỢI SANH RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI HỘ TRÌ ĐỨC CỦA CHÍNH MÌNH LÀ ĐIỀU TRỌNG YẾU

PHẢI HỘ TRÌ ĐỨC CỦA CHÍNH MÌNH LÀ ĐIỀU TRỌNG YẾU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỘ TRÌ PHẬT PHÁP

HỘ TRÌ PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌ HỘ TRÌ PHẬT PHÁP, HỌ ĐANG HƯỞNG PHƯỚC BÁO ĐÓ

HỌ HỘ TRÌ PHẬT PHÁP, HỌ ĐANG HƯỞNG PHƯỚC BÁO ĐÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DUY TRỪ NGŨ NGHỊCH, HỦY BÁNG CHÁNH PHÁP

DUY TRỪ NGŨ NGHỊCH, HỦY BÁNG CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÀO LÚC NÀY CHÁNH PHÁP VÀ TƯỢNG PHÁP ĐỀU KHÔNG CÒN

VÀO LÚC NÀY CHÁNH PHÁP VÀ TƯỢNG PHÁP ĐỀU KHÔNG CÒN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỦY BÁNG CHÁNH PHÁP, TỘI NÀY NẶNG HƠN TỘI NGŨ NGHỊCH

HỦY BÁNG CHÁNH PHÁP, TỘI NÀY NẶNG HƠN TỘI NGŨ NGHỊCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC TẬP THEO, Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

HỌC TẬP THEO, Y GIÁO PHỤNG HÀNH, ĐÂY CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP, CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP CỬU TRÚ

HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP, CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP CỬU TRÚ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN THẬT BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI HOẰNG PHÁP NHÀ PHẬT

CHÂN THẬT BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI HOẰNG PHÁP NHÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không