* PHÁT KHỞI TINH TẤN, HỘ TRÌ HẾT THẢY CHÁNH PHÁP

* MỘT MÔN THÂM NHẬP, ĐÂY GỌI LÀ TINH TẤN

* MỘT MÔN THÂM NHẬP, ĐÂY GỌI LÀ TINH TẤN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* CHẲNG CÓ MẢY MAY ÁP LỰC NÀO, THỰC SỰ TINH TẤN

* CHẲNG CÓ MẢY MAY ÁP LỰC NÀO, THỰC SỰ TINH TẤN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* TINH TẤN LÀ BUÔNG XUỐNG

* TINH TẤN LÀ BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không