PHẬT A DI ĐÀ TU NĂM KIẾP, MỚI CÓ THỂ LÀM TRÁI ĐẤT NÀY TRỞ THÀNH THẾ GIỚI CỰC LẠC

PHẬT A DI ĐÀ TU NĂM KIẾP,

MỚI CÓ THỂ LÀM TRÁI ĐẤT NÀY

TRỞ THÀNH THẾ GIỚI CỰC LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Kinh Giáo Đại Thừa thường nói: Phật độ người hữu duyên, chúng ta đều có duyên với Phật. Quý vị có thể gặp được Tịnh Độ, gặp được Đại Thừa, gặp được bộ Kinh này, chính là hữu duyên. Người hữu duyên không nhiều, người không có duyên thì rất nhiều.

Học Phật nhưng không có duyên, học một đời rồi, hỏi họ Phật là gì thì họ cũng chịu, thực sự rất nhiều. Vì thế đây là điều chúng ta dễ dàng tưởng tượng được. Đến Thế Giới Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, chắc chắn sẽ giống Phật A Di Đà năm xưa đã phát tâm vậy.

Phát tâm Bồ Đề, phát bốn mươi tám lời nguyện, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cùng về Tịnh Độ, cùng đăng bất thối. Chứng Pháp Thân Phật là hạnh lợi tha của Bồ Tát. Chứng Pháp Thân Phật, đó chính là thành Phật rồi.

Giống như trong Kinh nói với chúng ta: Quý vị có duyên với chúng sinh nào thì quý vị liền đến đó xây dựng Đạo Tràng, ở đó giáo hoá chúng sinh, làm cho chúng ta lập tức nghĩ đến, chúng ta có duyên với trái đất này. Trên trái đất những chúng sinh này đều có duyên với chúng ta.

Chắc chắn khi chúng ta thành Phật không trở lại sao?

Cho nên chèo thuyền từ trở lại. Làm sao để trái đất trở thành Thế Giới Cực Lạc, đây chính là đại nguyện của bản thân. Đại nguyện này chỉ phát nguyện suông thì không được, còn phải cần tu hành. Phật A Di Đà tu năm kiếp mới có thể làm trái đất này trở thành Thế Giới Cực Lạc.

Chúng ta không có công phu tu hành năm kiếp là không được, ít nhất cũng phải năm kiếp, chúng ta liền có thể làm cho trái đất trở thành Thế Giới Cực Lạc. Đây là hạnh lợi tha của Bồ Tát.

Nên cũng nguyện nước của mình không khác, Quốc Độ của bản thân, chính là Đạo Tràng này, giống như Thế Giới Cực Lạc vậy.

Ở nơi đó thầy giáo đã xây dựng mô phạm điển hình, chúng ta nương theo mô thức đó để học tập. Điều này vô cùng phù hợp với khái niệm logic khoa học. Bởi vì Phật A Di Dà kiếp lập Thế Giới Cực Lạc, Ngài không phải nghĩ ngợi lung tung.

Ngài không phải bản thân đang vọng tưởng. Thầy của Ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Phật, đã hiển bày ra hai trăm mười ức Cõi Phật cho Ngài, tức là tất cả cõi nước Chư Phật đều cho Ngài đi xem. Trong Quốc Độ Chư Phật Quốc Độ nào tốt nhất định phải cần, không tốt thì không cần. Thế Giới Cực Lạc được hình thành như vậy.

***