PHẬT A DI ĐÀ LÀ TỰ TÂM PHẬT. TỰ TÂM CHÍNH LÀ PHẬT A DI ĐÀ

PHẬT A DI ĐÀ LÀ TỰ TÂM PHẬT.

TỰ TÂM CHÍNH LÀ PHẬT A DI ĐÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nói rõ công đức của tự tánh không có tương đối, không có lớn nhỏ. Không có trước sau, không có lớn nhỏ, không có không gian. Không có trước sau, không có thời gian, chỉ ngay hiện tại. Cho nên nói tâm tánh vốn không từ bên ngoài. Hựu trượng tự tâm chi Phật lực tiếp dẫn.

Vì sao vậy?

Vì bản thân và Phật là một chứ không phải hai. Phật A Di Đà là tự tâm Phật. Tự tâm chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tự tâm. Trong Tam Thời Hệ Niệm, Trung Phong Thiền Sư đã nói qua với chúng ta.

Chứng minh lời Phật nói trong Kinh tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, Thế Giới Cực Lạc do tâm tưởng của chúng ta mà sanh, Phật A Di Đà là do tâm tưởng sanh, Chư Thiên Thần Thánh từ tâm tưởng sanh, địa ngục, ngạ quỷ cũng do tâm tưởng sanh.

Xem tâm quý vị nghĩ thứ gì, Ngài liền hiện thứ đó. Điều này là do Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ nói ra, đâu ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp, trong Hoàn Nguyên Quán nói là xuất sanh vô tận. Huệ Năng Đại Sư nói năng sanh vạn pháp cùng một ý nghĩa này. Đã là Phật tự tâm tiếp dẫn, làm sao không sanh.

Có lý gì lại không sanh?

Vạn người tu vạn người Vãng Sanh, một người cũng không bị sót lại, đó là sự thật rất chính xác.

Vì sao không thể Vãng Sanh?

Do bản thân quý vị đã sai ý niệm. Quý vị không y giáo phụng hành, mới xảy ra vấn đề này.

Thực sự y giáo phụng hành, làm sao xảy ra việc này được?

Không thể được. Điều này chúng ta không thể không biết. Sau khi biết rồi, lòng tin của quý vị sẽ đầy đủ. Một câu danh hiệu Phật quý vị niệm thực sự, đầy đủ niềm tin, vọng niệm không còn nữa, ở nơi đây, ở nơi kia, tất cả đều không còn gì nữa, hoàn toàn không còn nữa. Quý vị xem tự tại biết bao. An vui biết bao.

***