PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

BỐN CHỮ THÀNH KÍNH KHIÊM HÒA RẤT QUAN TRỌNG

BỐN CHỮ THÀNH KÍNH KHIÊM HÒA RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÃ PHÁT TÂM, QUÝ VỊ BÈN CÓ PHƯƠNG HƯỚNG, CÓ MỤC TIÊU

ĐÃ PHÁT TÂM, QUÝ VỊ BÈN CÓ PHƯƠNG HƯỚNG, CÓ MỤC TIÊU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SINH CÓ CẢM, NGÀI LIỀN CÓ ỨNG

CHÚNG SINH CÓ CẢM, NGÀI LIỀN CÓ ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢNH DUYÊN CHẲNG TỐT XẤU, TỐT XẤU DO LÒNG NGƯỜI

CẢNH DUYÊN CHẲNG TỐT XẤU, TỐT XẤU DO LÒNG NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẦY GIÁO TÌNH NGUYỆN SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

LÀM THẦY GIÁO TÌNH NGUYỆN SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không