PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

GIỚI TIỂU THỪA LÀ LUẬN SỰ KHÔNG LUẬN TÂM

GIỚI TIỂU THỪA LÀ LUẬN SỰ KHÔNG LUẬN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẤT HIẾU BẤT KÍNH, THẢM HỌA LIỀN ĐẾN

BẤT HIẾU BẤT KÍNH, THẢM HỌA LIỀN ĐẾN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠI TAM MUỘI CÓ THỂ PHÁ HẾT THẢY CHƯỚNG NGẠI

ĐẠI TAM MUỘI CÓ THỂ PHÁ HẾT THẢY CHƯỚNG NGẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VỌNG TÂM NÊN THƯỜNG THẤY SAI, CHÂN TÂM KHÔNG NHÌN SAI

VỌNG TÂM NÊN THƯỜNG THẤY SAI, CHÂN TÂM KHÔNG NHÌN SAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không