PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CHÚNG TA NIỆM PHẬT LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

CHÚNG TA NIỆM PHẬT LÀ PHƯỚC HUỆ SONG TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không