PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

PHƯỚC TUỆ SONG TU ĐẤY! LÀ HOAN HỶ KHOÁI LẠC

PHƯỚC TUỆ SONG TU ĐẤY! LÀ HOAN HỶ KHOÁI LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỌ MẠNG DÀI, KHÔNG NHƯ Ở ĐÂY THỌ MẠNG CÓ HẠN

THỌ MẠNG DÀI, KHÔNG NHƯ Ở ĐÂY THỌ MẠNG CÓ HẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHƯ LÝ NHƯ PHÁP MÀ CẦU, THÌ NHẤT ĐỊNH CÓ CẢM ỨNG

NHƯ LÝ NHƯ PHÁP MÀ CẦU, THÌ NHẤT ĐỊNH CÓ CẢM ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG TÂM NÀY KHÔNG CÓ HOÀI NGHI, KHÔNG CÓ XEN TẠP

TRONG TÂM NÀY KHÔNG CÓ HOÀI NGHI, KHÔNG CÓ XEN TẠP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẠI SAO CHẲNG CÓ PHƯỚC?

TẠI SAO CHẲNG CÓ PHƯỚC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TOÀN THỂ VŨ TRỤ VÀ CHÚNG TA LÀ MỐI QUAN HỆ GÌ?

TOÀN THỂ VŨ TRỤ VÀ CHÚNG TA LÀ MỐI QUAN HỆ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không