PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

HẾT LÒNG LÀM THIỆN, TÍCH TRỮ ÂM ĐỨC

HẾT LÒNG LÀM THIỆN, TÍCH TRỮ ÂM ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN LÀ ĐIỀU KIỆN CĂN BẢN NHẤT TRONG VIỆC TU HỌC

TÍN LÀ ĐIỀU KIỆN CĂN BẢN NHẤT TRONG VIỆC TU HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ BẢN TÁNH CỦA CHÚNG TA, LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÚNG TA

ĐÂY LÀ BẢN TÁNH CỦA CHÚNG TA, LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT TÁNH LÀ MỘT PHẦN TRONG PHÁP TÁNH GIÁC CHÂN HỮU

PHẬT TÁNH LÀ MỘT PHẦN TRONG PHÁP TÁNH GIÁC CHÂN HỮU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁO HÓA TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ THIỆN

GIÁO HÓA TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không