PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TU CHÍNH LÀ ĐIỀU CHỈNH

TU CHÍNH LÀ ĐIỀU CHỈNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỌ TRAI GIỜ ĂN KHÔNG ĐƯỢC QUA BUỔI TRƯA

THỌ TRAI GIỜ ĂN KHÔNG ĐƯỢC QUA BUỔI TRƯA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không