PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG, THƯA MÀ CHẲNG LỌT

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG, THƯA MÀ CHẲNG LỌT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÔI ĐÃ GẶP PHẬT A DI ĐÀ, BA NGÀY SAU TÔI VÃNG SANH

TÔI ĐÃ GẶP PHẬT A DI ĐÀ, BA NGÀY SAU TÔI VÃNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không