PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP HỌ HÓA GIẢI ĐƯỢC TẬP KHÍ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP HỌ HÓA GIẢI ĐƯỢC TẬP KHÍ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không