PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CON NGƯỜI HIỆN THỜI PHẢI NÊN HỌC TẬP ĐIỀU NÀY

CON NGƯỜI HIỆN THỜI PHẢI NÊN HỌC TẬP ĐIỀU NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀ ĐỨC CỦA PHÁP THÂN, VÌ PHÁP THÂN THƯỜNG TRỤ

LÀ ĐỨC CỦA PHÁP THÂN, VÌ PHÁP THÂN THƯỜNG TRỤ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC ĐIỀU NÀY THÌ GỌI LÀ CHÂN TU

CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC ĐIỀU NÀY THÌ GỌI LÀ CHÂN TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

ĐÂY LÀ GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC, RẤT DỄ NHỚ

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC, RẤT DỄ NHỚ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGỦ NGHỈ LÀ HÔN TRẦM, NẰM MƠ LÀ TRẠO CỬ

NGỦ NGHỈ LÀ HÔN TRẦM, NẰM MƠ LÀ TRẠO CỬ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIẾU THÂN TÔN SƯ ĐÂY?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIẾU THÂN TÔN SƯ ĐÂY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không