PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

KHÔNG THỂ KHÔNG ĐOẠN, THIỆN KHÔNG THỂ KHÔNG TU

KHÔNG THỂ KHÔNG ĐOẠN, THIỆN KHÔNG THỂ KHÔNG TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUY Y PHẬT, NHỊ TÚC TÔN, NHỊ TÚC LÀ GÌ?

QUY Y PHẬT, NHỊ TÚC TÔN, NHỊ TÚC LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN VÀ THÂN TƯỚNG KHÁC CÓ ĐIỀU GÌ KHÁC NHAU?

PHÁP THÂN VÀ THÂN TƯỚNG KHÁC CÓ ĐIỀU GÌ KHÁC NHAU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÂM TÂM LÀ TÂM HIẾU ĐỨC

THÂM TÂM LÀ TÂM HIẾU ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không