PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

DÁM BUÔNG BỎ, MỚI ĐÚNG! CÂU NÀY NÓI RẤT THÚ VỊ

DÁM BUÔNG BỎ, MỚI ĐÚNG! CÂU NÀY NÓI RẤT THÚ VỊ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN, BÁO THÂN, ỨNG THÂN

PHÁP THÂN, BÁO THÂN, ỨNG THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LINH TÍNH LÀ BẤT SANH BẤT DIỆT

LINH TÍNH LÀ BẤT SANH BẤT DIỆT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HAI CHỮ CÓ DUYÊN NÀY RẤT QUAN TRỌNG

HAI CHỮ CÓ DUYÊN NÀY RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ PHẢI THẬT LÀM MỚI ĐƯỢC

QUÝ VỊ PHẢI THẬT LÀM MỚI ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÔ THƯỢNG, CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC CHÍNH LÀ PHẬT

VÔ THƯỢNG, CHÁNH ĐẲNG, CHÁNH GIÁC CHÍNH LÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không