PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

ĐÂY LÀ BẢN TÁNH CỦA CHÚNG TA, LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÚNG TA

ĐÂY LÀ BẢN TÁNH CỦA CHÚNG TA, LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XUỐNG LÀ BUÔNG PHIỀN NÃO SANH TỬ XUỐNG

BUÔNG XUỐNG LÀ BUÔNG PHIỀN NÃO SANH TỬ XUỐNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CÓ TRƯỜNG CỦA PHẬT A DI ĐÀ CÓ LỚP BẢO ĐẢM NÀY

CHỈ CÓ TRƯỜNG CỦA PHẬT A DI ĐÀ CÓ LỚP BẢO ĐẢM NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA THƯỜNG GỌI CÕI ẤY LÀ NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI

CHÚNG TA THƯỜNG GỌI CÕI ẤY LÀ NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC LÀ THIỆN

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC LÀ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHĨA THÚ PHẬT GIẢNG KINH CHÚNG TA PHẢI THẾ HỘI ĐƯỢC

NGHĨA THÚ PHẬT GIẢNG KINH CHÚNG TA PHẢI THẾ HỘI ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không