PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - BUÔNG XUỐNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

✯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - XẢ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - XẢ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY TĨNH VĂN

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY TĨNH VĂN

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NIỆM PHẬT ĐƯỢC LỢI ÍCH

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NIỆM PHẬT ĐƯỢC LỢI ÍCH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TAM THÍ ĐỀU ĐỦ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TAM THÍ ĐỀU ĐỦ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TRẢ NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TRẢ NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY ƯU BÀ DI TỊNH KIÊN

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY ƯU BÀ DI TỊNH KIÊN

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NGHI NGỜ, PHỈ BÁNG MẮC TỘI

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN NGHI NGỜ, PHỈ BÁNG MẮC TỘI

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ THỰC HÀNH, KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI SUÔNG

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ THỰC HÀNH, KHÔNG PHẢI CHỈ NÓI SUÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - NGƯỜI NIỆM PHẬT CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - NGƯỜI NIỆM PHẬT CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY HUYỀN TRỨ

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - DẠY HUYỀN TRỨ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN THÂU NHIẾP MỌI GIÁO PHÁP

✯ NIỆM PHẬT CẢNH - MÔN THÂU NHIẾP MỌI GIÁO PHÁP

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
VIệt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành