PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BA - BIỂN BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT DI ĐÀ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BA - BIỂN BỔN NGUYỆN CỦA PHẬT DI ĐÀ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGUY CƠ CỦA SỰ TIẾN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGUY CƠ CỦA SỰ TIẾN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BỐN MƯƠI NĂM - THÀNH THẬT NIỆM PHẬT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BỐN MƯƠI NĂM - THÀNH THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẠO TRÀNG MỚI LẬP

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẠO TRÀNG MỚI LẬP

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BỐN ÐIỀU RĂN DẠY VỀ TÁNH THANH TỊNH CHÂN THẬT, BẤT HƯ

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BỐN ÐIỀU RĂN DẠY VỀ TÁNH THANH TỊNH CHÂN THẬT, BẤT HƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BỐN MƯƠI CHÍN - THẬT THÀ LÀ QUÝ, BÌNH THƯỜNG LÀ PHƯỚC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BỐN MƯƠI CHÍN - THẬT THÀ LÀ QUÝ, BÌNH THƯỜNG LÀ PHƯỚC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NĂM MƯƠI THỨ ẤM MA TRONG KINH LĂNG NGHIÊM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NĂM MƯƠI THỨ ẤM MA TRONG KINH LĂNG NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LÀM NGƯỜI CẦN PHẢI HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LÀM NGƯỜI CẦN PHẢI HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM NĂM MƯƠI CHÍN - HẠNG PHÀM PHU THẤP KÉM

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM NĂM MƯƠI CHÍN - HẠNG PHÀM PHU THẤP KÉM

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM SÁU MƯƠI - GIẶC VÔ THƯỜNG CUỐI CÙNG PHẢI ĐẾN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM SÁU MƯƠI - GIẶC VÔ THƯỜNG CUỐI CÙNG PHẢI ĐẾN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC ÐƯỜNG LÀ THÁNH ÐỊA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC ÐƯỜNG LÀ THÁNH ÐỊA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NÓI CHUYỆN VỚI HỌC SINH TRƯỜNG DỤC LƯƠNG VÀ TRƯỜNG BỒI ÐỨC

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NÓI CHUYỆN VỚI HỌC SINH TRƯỜNG DỤC LƯƠNG VÀ TRƯỜNG BỒI ÐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM SÁU MƯƠI SÁU - NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ GIỚI, ĐỊNH, TUỆ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM SÁU MƯƠI SÁU - NIỆM PHẬT CHÍNH LÀ GIỚI, ĐỊNH, TUỆ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM SÁU MƯƠI TÁM - PHÁP MÔN ĐẶC BIỆT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM SÁU MƯƠI TÁM - PHÁP MÔN ĐẶC BIỆT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SỰ BẤT ÐỒNG GIỮA PHẬT VỚI MA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SỰ BẤT ÐỒNG GIỮA PHẬT VỚI MA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TÁM ÐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TÁM ÐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGƯỜI TU ÐẠO CẦN VƯỢT QUA KHẢO NGHIỆM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGƯỜI TU ÐẠO CẦN VƯỢT QUA KHẢO NGHIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGƯỜI TU ĐẠO CẦN GIỮ GÌN THÂN TÂM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NGƯỜI TU ĐẠO CẦN GIỮ GÌN THÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - KHÔNG TU GIỚI, ÐỊNH THÌ CHẲNG SINH TRÍ HUỆ

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - KHÔNG TU GIỚI, ÐỊNH THÌ CHẲNG SINH TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành