PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THỌ, YỂU, PHÚ, CÙNG ÐỀU KHÔNG RA KHỎI LUÂN HỒI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THỌ, YỂU, PHÚ, CÙNG ÐỀU KHÔNG RA KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI BA - NGÃ MẠN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI BA - NGÃ MẠN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VẠN MA KHÔNG LÙI BỒ ÐỀ TÂM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VẠN MA KHÔNG LÙI BỒ ÐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI BỐN - HỮU LẬU

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI BỐN - HỮU LẬU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI NĂM - PHẠM GIỚI THÀNH HỮU LẬU

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI NĂM - PHẠM GIỚI THÀNH HỮU LẬU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI SÁU - KIỂM NGHIỆM LẠI LỖI LẦM

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI SÁU - KIỂM NGHIỆM LẠI LỖI LẦM

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TẤT CẢ CHÚNG SANH ÐỀU CÓ PHẬT TÁNH

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TẤT CẢ CHÚNG SANH ÐỀU CÓ PHẬT TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI BẢY - GIỚI LUẬT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI BẢY - GIỚI LUẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - CÁI HỌC TẠO MỆNH

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - CÁI HỌC TẠO MỆNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BA MƯƠI MỐT - THỜI MẠT PHÁP NIỆM PHẬT DỄ THÀNH TỰU

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BA MƯƠI MỐT - THỜI MẠT PHÁP NIỆM PHẬT DỄ THÀNH TỰU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN CHẤT ÐỘC VẬY!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BA MƯƠI HAI - GIỚI LUẬT LÀ CĂN BẢN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BA MƯƠI HAI - GIỚI LUẬT LÀ CĂN BẢN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TU ÐẠO KHÔNG ÐƯỢC CẨU THẢ!

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TU ÐẠO KHÔNG ÐƯỢC CẨU THẢ!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - XÃ HỘI HỖN LOẠN

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - XÃ HỘI HỖN LOẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BA MƯƠI SÁU - CẨN THẬN ĐỀ PHÒNG DANH LỢI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BA MƯƠI SÁU - CẨN THẬN ĐỀ PHÒNG DANH LỢI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MA VƯƠNG CŨNG PHẢI GIỮ QUY CỦ

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MA VƯƠNG CŨNG PHẢI GIỮ QUY CỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BA MƯƠI CHÍN - XA HẲN DANH LỢI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BA MƯƠI CHÍN - XA HẲN DANH LỢI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VÌ NỀN GIÁO DỤC MÀ LÀM CHUYỆN GIÁO DỤC

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VÌ NỀN GIÁO DỤC MÀ LÀM CHUYỆN GIÁO DỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BỐN MƯƠI - NIỆM PHẬT ĐƯỢC QUA SINH TỬ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BỐN MƯƠI - NIỆM PHẬT ĐƯỢC QUA SINH TỬ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN ÁC LỚN NHẤT LÀ SÁT SINH, ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành