PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ BẢY - SỰ QUAN TRỌNG CỦA THIỆN TRI THỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ BẢY - SỰ QUAN TRỌNG CỦA THIỆN TRI THỨC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ TÁM -  KHÔNG NÊN PHÁT NGUYỆN SUÔNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ TÁM - KHÔNG NÊN PHÁT NGUYỆN SUÔNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ CHÍN - NỀN TẢNG CỦA SỰ TU HÀNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ CHÍN - NỀN TẢNG CỦA SỰ TU HÀNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BÁT KHỔ

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BÁT KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI - HẠNH ĐẠI HIẾU Ở THẾ GIAN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI - HẠNH ĐẠI HIẾU Ở THẾ GIAN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI MỘT - ĐỨC KHIÊM TỐN TỰ HỔ THẸN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI MỘT - ĐỨC KHIÊM TỐN TỰ HỔ THẸN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI HAI - MỤC ĐÍCH CỦA SỰ TU HÀNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI HAI - MỤC ĐÍCH CỦA SỰ TU HÀNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI BA - TỰ THANH TỊNH Ý MÌNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI BA - TỰ THANH TỊNH Ý MÌNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BÍ QUYẾT TU ÐẠO: TIẾT THỰC, QUẢ DỤC

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BÍ QUYẾT TU ÐẠO: TIẾT THỰC, QUẢ DỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI BỐN -  KHÔNG CÓ CHỖ TRỤ TÂM

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI BỐN - KHÔNG CÓ CHỖ TRỤ TÂM

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ĂN THỊT TỨC LÀ ĂN NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI NĂM - VÔ THƯỜNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI NĂM - VÔ THƯỜNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI BẢY - CHỈ VÀ QUÁN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI BẢY - CHỈ VÀ QUÁN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TU ÐẠO CẦN PHẢI BỎ ÁC LÀM LÀNH

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TU ÐẠO CẦN PHẢI BỎ ÁC LÀM LÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẠO CẢ SUY THÌ CÓ NGƯỜI NHÂN NGHĨA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẠO CẢ SUY THÌ CÓ NGƯỜI NHÂN NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI CHÍN - TỨC TÂM TỊNH ĐỘ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM MƯỜI CHÍN - TỨC TÂM TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TU ÐẠO CẦN CÓ TÂM KIÊN TRÌ KHÔNG ÐỔI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TU ÐẠO CẦN CÓ TÂM KIÊN TRÌ KHÔNG ÐỔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI - TRÌ GIỚI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI - TRÌ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI MỐT - THƯỜNG SINH TÂM HỔ THẸN VÀ SÁM HỐI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI MỐT - THƯỜNG SINH TÂM HỔ THẸN VÀ SÁM HỐI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI HAI - HỔ THẸN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM HAI MƯƠI HAI - HỔ THẸN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh