PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI HAI - BÍ QUYẾT NIỆM PHẬT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI HAI - BÍ QUYẾT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VIÊN MÃN MƯỜI TUẦN THIỀN

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VIÊN MÃN MƯỜI TUẦN THIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MƯỜI PHÁP GIỚI KHÔNG NGOÀI MỘT NIỆM CỦA TÂM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MƯỜI PHÁP GIỚI KHÔNG NGOÀI MỘT NIỆM CỦA TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI BỐN - GIỚI GỐC VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI BỐN - GIỚI GỐC VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI NĂM - CĂN BẢN CỦA VIỆC HỌC PHẬT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI NĂM - CĂN BẢN CỦA VIỆC HỌC PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI BẢY - GIỚI, ĐỊNH, TUỆ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI BẢY - GIỚI, ĐỊNH, TUỆ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI CHÍN - CÁCH HÀNH TRÌ CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI CHÍN - CÁCH HÀNH TRÌ CỦA NGƯỜI HỌC PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI - NHẪN NHỤC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI - NHẪN NHỤC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI HAI - XẢ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI HAI - XẢ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THAM HƯỞNG THỌ THÌ CẦN GÌ XUẤT GIA?

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THAM HƯỞNG THỌ THÌ CẦN GÌ XUẤT GIA?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI BA - SÁM HỐI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI BA - SÁM HỐI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI BỐN - TỘI TỪ TÂM KHỞI, ĐEM TÂM SÁM HỐI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI BỐN - TỘI TỪ TÂM KHỞI, ĐEM TÂM SÁM HỐI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI SÁU - LỄ PHẬT SÁM HỐI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI SÁU - LỄ PHẬT SÁM HỐI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - GIEO NHÂN GẶT QUẢ

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - GIEO NHÂN GẶT QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI CHÍN - NỘI CÔNG VÀ NGOẠI CÔNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP CHÍN MƯƠI CHÍN - NỘI CÔNG VÀ NGOẠI CÔNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - DÙNG TÂM BÌNH THƯỜNG ÐỂ HỌC PHẬT

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - DÙNG TÂM BÌNH THƯỜNG ÐỂ HỌC PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM - ĂN CHAY, PHÓNG SINH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM - ĂN CHAY, PHÓNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC PHẬT THÌ ÐỪNG THAM DANH LỢI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC PHẬT THÌ ÐỪNG THAM DANH LỢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ BA - BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ BA - BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ SÁU - KHÓ HÀNH ĐẠO, DỄ HÀNH ĐẠO

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM LẺ SÁU - KHÓ HÀNH ĐẠO, DỄ HÀNH ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh