PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI SÁU - NHƯ NGƯỜI GẦN HƯƠNG THÂN CÓ MÙI HƯƠNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI SÁU - NHƯ NGƯỜI GẦN HƯƠNG THÂN CÓ MÙI HƯƠNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - TẬP BA MƯƠI HAI - THƯ GỬI CHÂU TẨY TÂM

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - TẬP BA MƯƠI HAI - THƯ GỬI CHÂU TẨY TÂM

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI BẢY - GIÁO DỤC TỪ GIA ĐÌNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI BẢY - GIÁO DỤC TỪ GIA ĐÌNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI CHÍN - PHƯƠNG PHÁP XẢ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI CHÍN - PHƯƠNG PHÁP XẢ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI - NẮM LẤY CƠ DUYÊN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI - NẮM LẤY CƠ DUYÊN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI MỐT - NGÀY NAY ĐÃ QUA

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI MỐT - NGÀY NAY ĐÃ QUA

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - TẬP BA MƯƠI BA - THƯ TRẢ LỜI ĐƯỜNG NGHI CHI

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - TẬP BA MƯƠI BA - THƯ TRẢ LỜI ĐƯỜNG NGHI CHI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI HAI - VÔ THƯỜNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI HAI - VÔ THƯỜNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI BA - KHÔNG NÊN CHẤP TRƯỚC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI BA - KHÔNG NÊN CHẤP TRƯỚC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI BỐN - NHƯ MỘNG, HUYỄN, BỌT NƯỚC, BÓNG, ẢNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI BỐN - NHƯ MỘNG, HUYỄN, BỌT NƯỚC, BÓNG, ẢNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TÁNH, THỨC, Ý, TÂM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TÁNH, THỨC, Ý, TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THẬT ÐAU LÒNG CHO NỀN GIÁO DỤC HIỆN TẠI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THẬT ÐAU LÒNG CHO NỀN GIÁO DỤC HIỆN TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI SÁU - CẨN THẬN LỰA CHỌN PHÁP MÔN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI SÁU - CẨN THẬN LỰA CHỌN PHÁP MÔN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI BẢY - NƯƠNG TỰ LỰC HAY NƯƠNG PHẬT LỰC?

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI BẢY - NƯƠNG TỰ LỰC HAY NƯƠNG PHẬT LỰC?

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI TÁM - NIỆM PHẬT MỚI LÀ CHÂN CHÁNH CỨU CÁNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI TÁM - NIỆM PHẬT MỚI LÀ CHÂN CHÁNH CỨU CÁNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẮC NHẤT VẠN SỰ TẤT

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẮC NHẤT VẠN SỰ TẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI CHÍN - MUÔN THỨ BỆNH ĐỀU TỪ SÁT SINH ĐƯA ĐẾN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BẢY MƯƠI CHÍN - MUÔN THỨ BỆNH ĐỀU TỪ SÁT SINH ĐƯA ĐẾN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LỤC ĐẠI TÔNG CHỈ TỨC LÀ NGŨ GIỚI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LỤC ĐẠI TÔNG CHỈ TỨC LÀ NGŨ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI MỐT - PHÁT TÂM LÂU DÀI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP TÁM MƯƠI MỐT - PHÁT TÂM LÂU DÀI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BIỂU HIỆN CỦA ÐỨC HẠNH

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BIỂU HIỆN CỦA ÐỨC HẠNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành