PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BỐN MƯƠI -  LUÔN LUÔN SIÊNG NĂNG LAU CHÙI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BỐN MƯƠI - LUÔN LUÔN SIÊNG NĂNG LAU CHÙI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BỐN MƯƠI MỐT - THIỀN THÂM DIỆU VÔ THƯỢNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BỐN MƯƠI MỐT - THIỀN THÂM DIỆU VÔ THƯỢNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BỐN MƯƠI NĂM - NIỆM PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BỐN MƯƠI NĂM - NIỆM PHẬT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BỐN MƯƠI BẢY - MỘT MÔN THÂM NHẬP

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BỐN MƯƠI BẢY - MỘT MÔN THÂM NHẬP

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI - NIỀM TIN SÂU

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI - NIỀM TIN SÂU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI HAI - RA SỨC THỰC HÀNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI HAI - RA SỨC THỰC HÀNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TÌNH ÁI VÀ DỤC VỌNG LÀ TẢNG ÐÁ BUỘC CHÂN NGƯỜI TU ÐẠO

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TÌNH ÁI VÀ DỤC VỌNG LÀ TẢNG ÐÁ BUỘC CHÂN NGƯỜI TU ÐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI BA - TỰ HỎI LƯƠNG TÂM

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI BA - TỰ HỎI LƯƠNG TÂM

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI BỐN - PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI BỐN - PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HÃY NỖ LỰC VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HÃY NỖ LỰC VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI NĂM - CẦN THIẾT GHI NHỚ TÁM CHỮ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI NĂM - CẦN THIẾT GHI NHỚ TÁM CHỮ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI SÁU - THÀNH THẬT NIỆM PHẬT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI SÁU - THÀNH THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI BẢY - LẤY GIỚI LÀM THẦY

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI BẢY - LẤY GIỚI LÀM THẦY

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI TÁM - GIỚI CHÍNH MÌNH KHÔNG PHẢI GIỚI NGƯỜI KHÁC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP NĂM MƯƠI TÁM - GIỚI CHÍNH MÌNH KHÔNG PHẢI GIỚI NGƯỜI KHÁC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI MỐT - NIỀM TIN LÀ NGUỒN ĐẠO, LÀ MẸ CỦA CÁC CÔNG ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI MỐT - NIỀM TIN LÀ NGUỒN ĐẠO, LÀ MẸ CỦA CÁC CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI MỐT - QUAY LẠI CẦU NƠI MÌNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI MỐT - QUAY LẠI CẦU NƠI MÌNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - XIN BỒ TÁT LÀM TIÊU ÐỘC CHO TOÀN CẦU

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - XIN BỒ TÁT LÀM TIÊU ÐỘC CHO TOÀN CẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI HAI - KHÔNG TỰ TAY GIẾT HẠI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI HAI - KHÔNG TỰ TAY GIẾT HẠI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI BỐN - BỆNH CHẤP LÝ BỎ SỰ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP SÁU MƯƠI BỐN - BỆNH CHẤP LÝ BỎ SỰ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh