PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI MƯƠI SÁU - NHÌN RÕ, BUÔNG XUỐNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI MƯƠI SÁU - NHÌN RÕ, BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - TẬP HAI MƯƠI SÁU - LỜI PHỔ THUYẾT Ở THIÊN MÃ VIỆN, HẤP PHỐ

✯ NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ - TẬP HAI MƯƠI SÁU - LỜI PHỔ THUYẾT Ở THIÊN MÃ VIỆN, HẤP PHỐ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI MƯƠI TÁM - NHƯ PHÁP SÁM HỐI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI MƯƠI TÁM - NHƯ PHÁP SÁM HỐI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NIỆM PHẬT GIỐNG NHƯ GỌI ÐIỆN THOẠI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NIỆM PHẬT GIỐNG NHƯ GỌI ÐIỆN THOẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI MƯƠI CHÍN - LO VIỆC NHÀ MÌNH, KHÔNG LO VIỆC NHÀ NGƯỜI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI MƯƠI CHÍN - LO VIỆC NHÀ MÌNH, KHÔNG LO VIỆC NHÀ NGƯỜI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐỪNG CHỜ ÐẾN LÚC KHÁT MỚI ÐÀO GIẾNG

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐỪNG CHỜ ÐẾN LÚC KHÁT MỚI ÐÀO GIẾNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI - KIỂM ĐIỂM CHÍNH MÌNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI - KIỂM ĐIỂM CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM - LỄ THỨ BA MƯƠI

✯ TỊNH TU TIỆP YẾU BÁO ÂN ĐÀM - LỄ THỨ BA MƯƠI

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Cư Sĩ Vương

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI MỐT - CÁI VỎ KHÔNG NÓI HAY LÀM DỞ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI MỐT - CÁI VỎ KHÔNG NÓI HAY LÀM DỞ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI HAI - ĂN THỊT PHẠM GIỚI SÁT SINH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI HAI - ĂN THỊT PHẠM GIỚI SÁT SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI BA - KHUYÊN NHẮC MÌNH ĂN CHAY

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI BA - KHUYÊN NHẮC MÌNH ĂN CHAY

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ ĐÃ THỌ GIỚI MÀ CÒN NẤU THỊT CÓ LỖI KHÔNG?

✯ ĐÃ THỌ GIỚI MÀ CÒN NẤU THỊT CÓ LỖI KHÔNG?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI BỐN -  NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI BỐN - NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI NĂM - GIÁC NGỘ SẼ BIẾT ĐƯỢC SAI LẦM

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI NĂM - GIÁC NGỘ SẼ BIẾT ĐƯỢC SAI LẦM

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT CÓ THỂ MINH TÂM KIẾN TÁNH

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT CÓ THỂ MINH TÂM KIẾN TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI BẢY - TÂM CUNG KÍNH CHÍNH LÀ SỰ THÀNH THẬT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI BẢY - TÂM CUNG KÍNH CHÍNH LÀ SỰ THÀNH THẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - CHÚNG SINH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ÐỘ CHÚNG TA SAO CAM TÂM NHÌN HỌ ĐAU KHỔ MÀ KHÔNG TÌM CÁCH CỨU HỌ, KHIẾN CHO HỌ ĐƯỢC AN LẠC CHỨ?

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - CHÚNG SINH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ÐỘ CHÚNG TA SAO CAM TÂM NHÌN HỌ ĐAU KHỔ MÀ KHÔNG TÌM CÁCH CỨU HỌ, KHIẾN CHO HỌ ĐƯỢC AN LẠC CHỨ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI CHÍN - CHỌN PHÁP MÔN THÍCH HỢP

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP BA MƯƠI CHÍN - CHỌN PHÁP MÔN THÍCH HỢP

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC PHẬT CẦN PHẢI TU GIỚI, ÐỊNH, HUỆ

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC PHẬT CẦN PHẢI TU GIỚI, ÐỊNH, HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành