PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BẢY MƯƠI TÁM - ĐẠI PHÁP THỌ DỤNG THỜI NAY

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM BẢY MƯƠI TÁM - ĐẠI PHÁP THỌ DỤNG THỜI NAY

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - CHA MẸ LÀ TẤM GƯƠNG CHO CON CÁI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - CHA MẸ LÀ TẤM GƯƠNG CHO CON CÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI MỐT - BÌNH THƯỜNG, THẬT THÀ

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI MỐT - BÌNH THƯỜNG, THẬT THÀ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI HAI - PHẬT PHÁP CHÚ TRỌNG Ở THỰC HÀNH

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI HAI - PHẬT PHÁP CHÚ TRỌNG Ở THỰC HÀNH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN NÀO QUẢ NẤY

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NHÂN NÀO QUẢ NẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI BA - ĂN THỊT BẰNG VỚI TỘI GIẾT HẠI

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI BA - ĂN THỊT BẰNG VỚI TỘI GIẾT HẠI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LẤY GIẢ LÀM THẬT

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LẤY GIẢ LÀM THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐỜI NGƯỜI NHƯ GIẤC MỘNG, HÃY THỨC TỈNH!

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐỜI NGƯỜI NHƯ GIẤC MỘNG, HÃY THỨC TỈNH!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THẤM NHUẦN NGHĨA LÝ KINH ÐIỂN

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THẤM NHUẦN NGHĨA LÝ KINH ÐIỂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SỰ LẬP NGUYỆN PHẢI ÐƯỢC PHÁT XUẤT TỪ LÒNG CHÂN THÀNH

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SỰ LẬP NGUYỆN PHẢI ÐƯỢC PHÁT XUẤT TỪ LÒNG CHÂN THÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI CHÍN - HÃY NHANH QUAY VỀ NIỆM PHẬT

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM TÁM MƯƠI CHÍN - HÃY NHANH QUAY VỀ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THỨC ĂN CHO TINH THẦN

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THỨC ĂN CHO TINH THẦN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM CHÍN MƯƠI - NGHIỆP CHƯỚNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP MỘT TRĂM CHÍN MƯƠI - NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - CẢM KÍCH ÂN ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT VÀ CHƯ BỒ TÁT

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - CẢM KÍCH ÂN ĐỨC CỦA CHƯ PHẬT VÀ CHƯ BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LÀM THẾ NÀO ÐỂ CÓ ÐƯỢC TRÍ HUỆ HƠN NGƯỜI?

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LÀM THẾ NÀO ÐỂ CÓ ÐƯỢC TRÍ HUỆ HƠN NGƯỜI?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC PHẬT PHÁP QUÝ Ở THỰC HÀNH

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC PHẬT PHÁP QUÝ Ở THỰC HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SỬA ÐỔI LỖI LẦM, NGHIỆP TỘI SẼ TIÊU TAN!

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SỬA ÐỔI LỖI LẦM, NGHIỆP TỘI SẼ TIÊU TAN!

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LÒNG HIẾU THẢO CHÍ THÀNH CẢM ÐỘNG ÐẾN TRỜI ÐẤT

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LÒNG HIẾU THẢO CHÍ THÀNH CẢM ÐỘNG ÐẾN TRỜI ÐẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI TRĂM - NÊN LÀM NGƯỜI MẮT SÁNG

✯ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - TẬP HAI TRĂM - NÊN LÀM NGƯỜI MẮT SÁNG

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh