NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU PHÁP HỶ SUNG MÃN

NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU

PHÁP HỶ SUNG MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Người được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, bất luận là sanh vào độ nào, sanh vào phẩm vị nào, thì người người đều pháp hỷ sung mãn.

Cho nên ở tại chỗ này tôi nói với các vị đồng học, việc dạy học ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là một đối một, không phải là mọi người ngồi lại với nhau cùng học. Khẳng định là sự việc như vậy.

Phật A Di Đà có vô lượng vô biên phân thân, Thế Giới Cực Lạc có bao nhiêu người thì Ngài biến hiện thành bấy nhiêu người, một người dạy một người học, khế lý khế cơ, cho nên thành tựu mới nhanh đến như vậy.

Từ chỗ này mà thể hội được lòng đại từ đại bi của Phật A Di Đà, chân thật là Phật thị môn trung bất xả nhất nhân.

***