NGƯỜI CÓ TÂM LƯỢNG NHỎ, MẶC DÙ TU PHƯỚC, NẾU MUỐN TRÁNH ĐƯỢC TAI NẠN NÀY, CŨNG RẤT KHÓ KHĂN

NGƯỜI CÓ TÂM LƯỢNG NHỎ, MẶC DÙ 

TU PHƯỚC, NẾU MUỐN TRÁNH ĐƯỢC

 TAI NẠN NÀY, CŨNG RẤT KHÓ KHĂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tâm lượng của bạn càng lớn thì phước báo của bạn sẽ càng lớn. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói lượng đại phước đại là vô cùng có đạo lý.

Người tâm lượng nhỏ thì có phước báo gì được?

Nhất định phải mở rộng tâm lượng. Phật Bồ Tát có phước báo lớn, bởi vì tâm lượng của các Ngài lớn, trong Kinh thường nói là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Phước báo lớn cho nên tai nạn như thế nào họ cũng không có.

Cho nên người có tâm lượng nhỏ, mặc dù tu phước, nếu muốn tránh được tai nạn này cũng rất khó khăn. Thế nhưng tóm lại, tu vẫn tốt hơn là không tu. Đây là điều có thể khẳng định.

***