* NGƯỜI ẤY CÓ TÂM TỪ BI, CÓ TÂM TRÍ HUỆ, NIỆM NIỆM CHẲNG XẢ CHÚNG SANH, LÚC NÀO CŨNG GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH

NGƯỜI ẤY CÓ TÂM TỪ BI, 

CÓ TÂM TRÍ HUỆ, NIỆM NIỆM

CHẲNG XẢ CHÚNG SANH, LÚC

NÀO CŨNG GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Đấy chính là điều nhà Phật thường nói:

Phật bất độ vô duyên chi nhân. Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Ở đây, vô duyên không phải thực sự là không có duyên gì, mà có nghĩa là duyên chưa chín muồi. Lúc chưa chín muồi, các Ngài không đến. Duyên chín muồi bèn đến.

Lúc chín muồi thì các Ngài giảng, Quý Vị tin được, hiểu được, lại còn có thể phụng hành, duyên chín muồi rồi mà.

Do Bồ Tát tìm chúng sanh để độ nên trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy có câu:

Vị chúng sanh tác bất thỉnh chi hữu. Vì chúng sanh làm người bạn chẳng mời. Chúng sanh không mời, Ngài cũng đến. Không giống như A La Hán, Bích Chi Phật, chúng sanh phải mời mới đến. Không mời, họ chẳng đến. Bồ Tát không mời cũng đến nên là đại từ đại bi.

Đó là những vị nào?

Đó là bậc Bồ Tát trong Thông Giáo, trong Tạng Giáo không có Bồ Tát, trong Thông Giáo có Bồ Tát, bậc Thập Hồi Hướng trong Biệt Giáo, Thập Tín trong Viên Giáo. Vì vậy, Thập Tín Bồ Tát của Viên Giáo là hạnh bất thoái, đáng quý vô cùng. Bậc Thập Tín của Viên.

Giáo đắc hai thứ bất thoái:

Vị bất thoái và hạnh bất thoái. Trong Tiểu Giáo chỉ có một thứ là vị bất thoái, chứ hạnh vẫn còn thoái chuyển. Đấy là chỗ thù thắng của Viên Giáo.

Bởi thế, Chư Phật, Bồ Tát tán thán Viên Giáo đến tột bậc, căn tánh Viên Giáo là căn tánh viên đốn. Hạng người ấy có tâm từ bi, có tâm trí huệ, niệm niệm chẳng xả chúng sanh, lúc nào cũng chịu giúp đỡ chúng sanh.

***