NẾU NHƯ NGƯỜI TẠI GIA CHÚNG TA TRÌ TỐT NĂM GIỚI, NHẤT TÂM NIỆM PHẬT, CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH

NẾU NHƯ NGƯỜI TẠI GIA CHÚNG TA TRÌ TỐT NĂM GIỚI, NHẤT TÂM NIỆM PHẬT, CHẮC CHẮN ĐƯỢC VÃNG SANH
0