* NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN KHÔNG LÀM ĐƯỢC, BỒ TÁT GIỚI KHÔNG CẦN PHẢI NÓI

* NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

* NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

* TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TAM QUY NGŨ GIỚI

* TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Thành